Niedoskonała ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej


Przekazany do uzgodnień projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „projektem", wprowadza od dawna postulowane zmiany w zakresie wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak analiza projektu wskazuje, że nie wprowadza on rozwiązań dotyczących całości funkcjonowania rodzinnej opieki zdrowotnej, a jedynie określa zasady działania i funkcjonowania świadczeniodawców wykonujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Tym samym w naszej ocenie tytuł jest nieadekwatny do proponowanych w projekcie rozwiązań.

 

Odnosząc się do poszczególnych rozwiązań wnosimy o rozważenie następujących kwestii:

1) w zakresie wprowadzenia pielęgniarki POZ wnosimy o wprowadzenie podziału na pielęgniarki pracujące na miejscu i pielęgniarki środowiskowe, które powinny mieć zagwarantowane warunki do pracy z pacjentem; dochodzą do nas informacje, że część pielęgniarek środowiskowych faktycznie tylko w części swojego kontraktu zajmują się faktycznie pielęgnacją pacjentów, a większość czasu spędzają w poradni wykonując inne zadania;

2) wnosimy również o wprowadzenie bardziej pro-pacjenckich kryteriów monitorowania jakości udzielanych świadczeń (art. 20 projektu), np. posiadany sprzęt, czy prowadzenie dokumentacji elektronicznej.

Z aprobatą Konfederacja Lewiatan przyjmuje natomiast wprowadzenie ścieżki pilotażu sposobu finansowania opieki zintegrowanej.

 

Konfederacja Lewiatan, 1 lutego 2017 r.

KL/53/26/30/DB/2017