Ewidencja wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

W związku z przekazanym do konsultacji społecznych projektem z dnia 10 listopada 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy („Projekt"), przedstawiam stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec treści proponowanego Projektu.

Zwracam uwagę, iż Projekt ten, ku zaskoczeniu wszystkich branż akcyzowych, wbrew treści ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja"), oraz wbrew dotychczasowym sygnałom płynącym z Ministerstwa Finansów - nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze oraz jest w praktyce niemożliwy do spełnienia w proponowanym terminie, tj. do końca 2015 r. 

Podkreślamy, iż dokument ten niesie ze sobą tak istotne i niesygnalizowane wcześniej obowiązki ewidencyjne, iż w ciągu tych kilku tygodni  -  nie jest możliwe nawet oszacowanie czasu oraz nakładów finansowych niezbędnych do wdrożenia nowych wymagań względem ewidencji akcyzowych. 

Dla samego przybliżenia działań potrzebnych do wdrożenia tak fundamentalnych zmian niezbędna jest szczegółowa analiza każdego zapisu kilkudziesięcio-stronicowego dokumentu oraz wewnętrzne konsultacje u większości podmiotów posiadających status operatorów składów podatkowych lub innego rodzaju podatników akcyzy.

Analiza taka, nawet przy optymistycznych założeniach powinna zająć przynajmniej kilka tygodni.

Dlatego też niezależnie od przedstawienia zastrzeżeń względem treści Projektu, apelujemy o pozostawienie przynajmniej do końca 2016 roku przepisów dotyczących ewidencji w dotychczasowym kształcie oraz weryfikację celowości i zakresu zaproponowanych zmian - zarówno przez podmioty gospodarcze jak i przez Ministerstwo Finansów. 

Konieczne jest odstąpienie od projektowanych zmian i podjęcie działań celem opracowania zapisów możliwych do spełnienia dla składów podatkowych oraz innych podmiotów posiadających status podatników akcyzy i obowiązanych do prowadzenia różnego rodzaju ewidencji akcyzowych.

Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi i argumenty spotkają się z Państwa akceptacją oraz zapobiegną wprowadzeniu do porządku prawnego regulacji destabilizujących funkcjonowanie większości podatników akcyzy.