Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym - związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Jako organizacja zrzeszająca największych podatników podatku akcyzowego w Polsce, Konfederacja Lewiatan pragnie przedstawić stanowisko wobec projektów odnoszących się do kluczowych dla  Firm Członkowskich naszej organizacji, tj. zagadnień prawnych związanych z pakietem opublikowanych projektów rozporządzeń wykonawczych.

Jednocześnie jednak pragniemy zwrócić uwagę, iż z perspektywy objętości przekazanego do konsultacji materiału (łącznie ok. dwudziestu obszernych projektów rozporządzeń) oraz liczby zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów modyfikacji obecnie obowiązujących regulacji - wyznaczony zaledwie kilkudniowy termin na przedstawienie uwag był zdecydowanie zbyt krótki dla pełnej analizy i kompleksowego przedstawienia naszych postulatów. 

Ze zdziwieniem również odbieramy fakt wprowadzenia do obecnie opublikowanych projektów tak daleko idących zmian względem projektów rozporządzeń załączonych do sprawnie procedowanego w Parlamencie RP projektu nowelizacji (Druku Sejmowego nr 3522), który nie różnił się istotnie od ostatecznie uchwalonej nowelizacji, tj. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 1479).

Nie są dla nas również czytelne powody, dla których mimo upływającego terminu wyznaczonego przez Ministerstwo Finansów na zgłaszanie uwag wobec opublikowanych projektów, w dalszym ciągu nie są znane nawet wstępne wersje projektów pozostałych kluczowych rozporządzeń -  tj. przede wszystkim projektów w sprawie:

ü  ewidencji prowadzonej przez podmioty prowadzące składy podatkowe;

ü  ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Bez możliwości zapoznania się z intencjami MF odnośnie zasad przyszłego ewidencjonowania czynności przekładających się na późniejsze rozliczenia akcyzowe, trudno jest stwierdzić, czy przedstawiane w niniejszym piśmie uwagi nie powinny zostać poszerzone lub zmodyfikowane. Na ten moment jednak taka możliwość nie istnieje.

Dlatego też mamy nadzieję, że zgodnie z dotychczasową praktyką, Ministerstwo Finansów po zebraniu uwag do projektów z poszczególnych źródeł (zarówno w ramach konsultacji społecznych jak i uzgodnień międzyresortowych) - opublikuje również pozostałe spośród oczekiwanych projektów oraz zorganizuje oczekiwaną przez podatników konferencję uzgodnieniową - umożliwiając wzięcie w niej udziału poszczególnym zainteresowanym, w tym przedstawicielom Konfederacji Lewiatan.

W imieniu naszej organizacji, wskazujemy na konieczność zorganizowania takiej konferencji, deklarując gotowość i chęć wzięcia w niej udziału.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE