Uwagi do projektu z dnia 27 października 2015 r. rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Zgadnie z uzasadnieniem do konsultowanego projektu rozporządzenia wydawane jest ono w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649) oraz w wyniku konieczności wprowadzenia innych zmian mających charakter porządkowy.

Rozporządzenie zmieni wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M.

Zwracamy uwagę, że w uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia wskazano, że w nowych drukach deklaracji „w części C: Rozliczenie podatku należnego: w wierszu 4: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 3% albo 5% usunięto wyrazy: „3% albo".

Faktycznie we wzorach deklaracji stanowiących załączniki do projektowanego rozporządzenia wiersz ten nie został zmieniony, podobnie jak wiersze 5 i 6 odnoszące się do stawek „7% albo 8%" i „22% albo 23%".

Czy mamy rozumieć, że ta część uzasadnienia została napisana omyłkowo i wiążąca jest zawartość samej deklaracji? Jeżeli nie, to wymaga ona skorygowania.

Odnosząc się do istoty zmiany, o której mowa w uzasadnieniu, jest ona w naszej ocenie niecelowa, gdyż z uwagi na art. 41 ust. 14a ustawy o VAT mogą się jeszcze nawet po 1 stycznia 2016 r. zdarzyć przypadki, gdy korygowana będzie faktura ze stawką 3%.

 

Konfederacja Lewiatan, 18 listopada 2015 r.

KL/634/256/PP/2015