Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Proponowany porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - wypracowanie stanowiska Zespołu.
  2. Rozpoczęcie analizy systemu ubezpieczeń społecznych.
  3. Sprawy różne.