Uwagi do projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Treść listu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 września 2014 roku, otrzymanego w dniu 02 października 2014 r., znak: DSR-II-021-4(1) - AB/14, dotyczącego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przekazuję poniżej uwagi Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu.

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych w formule zaproponowanej w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, a tym samym pozytywnie odnosi się do zaangażowania przedsiębiorców w realizację tego projektu.

Jak się wydaje celem projektodawców jest włączenie w proces realizacji programu Karty Dużej Rodziny możliwie najszerszego kręgu podmiotów oferujących towary lub usługi związane z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnym wizerunkiem.

Stąd z dużym rozczarowaniem przyjmujemy fakt, iż we wskazanym powyżej procesie wspierania rodzin wielodzietnych nie mogą uczestniczyć apteki.

Na przeszkodzie objęcia programem Karty Dużej Rodziny aptek stoi, bowiem konstrukcja obowiązującego przepisu zawartego w art. 94 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) dotyczącego zakazu reklamy aptek.

Zgodnie z powołanym przepisem zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, a jedynym wyłączeniem spod przedmiotowego zakazu jest możliwość publikowania informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

Sposób sformułowania przepisu dotyczącego zakazu reklamy aptek oraz rygorystyczne stanowisko inspekcji farmaceutycznej oraz sądów administracyjnych dotyczące jego interpretacji (przykładowy fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2013 r. VI SA/Wa 1594/13: „Podanie innych informacji o działalności apteki lub jej walorach, niż informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego stanowić będzie jej reklamę. Niewątpliwie informacja o aptece poprzez jej udział w programie lojalnościowym jest jednocześnie zachętą do skorzystania z jej usług. Z kolei aprobata dla dopuszczenia organizowania programów lojalnościowych poprzez wskazywanie adresów aptek, które biorą w nim udział stanowi ominięcie zakazu.") nasuwają wniosek, iż jedyną możliwością dopuszczenia aptek do udziału w programie Karty Dużych Rodzin jest dokonanie zmiany legislacyjnej w obszarze treści powołanego powyżej art. 94 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

W związku z powyższym Konfederacja Lewiatan wspiera skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 października 2014 roku przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET postulat dotyczący potrzeby zmiany treści obowiązującej regulacji. Propozycja zmiany została sformułowana w sposób następujący: 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) art. 94a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy:

a) informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego;

b) informacja o przyznanych pacjentom, w  tym członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia ... o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. ...), uprawnieniach do obniżenia poziomu odpłatności za produkty nieobjęte refundacją.

W naszej ocenie ograniczenie rodzinom wielodzietnym dostępności do tańszych leków uniemożliwia pełną realizację celu projektowanej ustawy, którym oprócz kreowania pozytywnego wizerunku wielodzietności jest również bezpośrednie wsparcie rodzin wyrażające się między innymi w zmniejszeniu wydatków rodzin wielodzietnych, legitymujących się Kartą Dużej Rodziny. Nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla pozbawienia rodzin wielodzietnych uprawnień do tańszego zakupu lekarstw. Takiej przeszkody nie powinno bynajmniej stanowić rozwiązanie legislacyjne wyrażone w prawie farmaceutycznym.

Należy zatem stwierdzić, że dla pełnej realizacji celów ustawy o Karcie Dużej Rodziny niezbędna jest zmiana treści art. 94a Prawa farmaceutycznego,  ustanawiającego zakaz reklamy aptek, polegająca na wprowadzeniu możliwości  informowania o uprawnieniach do obniżenia poziomu odpłatności za produkty nierefundowane, w tym poprzez przystępowanie do programu Karty Dużej Rodziny aptekom.


Henryka Bochniarz

Prezydent Konfederacji Lewiatan