Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - uwagi

W związku z toczącymi się pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych: UD265), przedstawiliśmy poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu.

Nasze wątpliwości budzi propozycja zmiany w zakresie ustawy Prawo bankowe. Art. 2 zmiana 4 nakłada na banki obowiązek powołania komitetu ds. nominacji. Będzie to kolejny komitet Rady Nadzorczej wymagany przepisami oprócz komitetu ds. audytu, komitetu ds. ryzyka i komitetu ds. wynagrodzeń. Ustawodawca mnoży kolejne komitety Rady Nadzorczej zapominając, że organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza. W ocenie Konfederacji wystarczające byłoby powierzenie tych zadań np. komitetowi ds. wynagrodzeń. Mogłoby się to wiązać z modyfikacją jego nazwy na komitet ds. nominacji i wynagrodzeń.