Uwagi do zmodyfikowanych formularzy sprawozdawczych, składanych przez przedsiębiorców do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, oraz nowego systemu elektronizacji przekazywania danych w ramach sprawozdawczości - uwagi uzupełniające

W części I pisma przedstawione zostały uwagi Konfederacji Lewiatan odnośnie kwestii horyzontalnych zaś w części II uwagi odnoszące się do formularzy sprawozdawczych.

 

                    I.            Uwagi horyzontalne dotyczące rozszerzenia zakresu podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości oraz elektronizacji procesu zbierania danych.

1.       Odnosząc się do kwestii rozszerzenia zakresu podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości Konfederacja Lewiatan przedstawia następujące uwagi:

a.       Prosimy o ponowne zweryfikowane zasadności tej regulacji. Oceniamy, iż podmioty obecnie przekazujące dane do UKE obejmują ok. 98% wartości rynku telekomunikacyjnego. Rozszerzenie liczby podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości powoduje, iż zbierane będą dane reprezentujące 2% wartości rynku, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów tej operacji po stronie małych podmiotów gospodarczych oraz UKE.

W celu oszacowania wartości rynku realizowanego przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły pełnej sprawozdawczości na potrzeby UKE proponujemy wykorzystać dane zawarte w systemie SIIS np. poprzez zestawienie liczby stacjonarnych łączy dostępowych posiadanych przez podmioty dotychczas nie raportujących w oparciu o pełną listę formularzy UKE i przemnożenie tego przez średni przychód z łącza stacjonarnego (w oparciu o już posiadane dane). Innym sposobem szacowanie jest wykorzystanie danych z bazy PLI CBD, poprzez zestawienie liczby numerów posiadanych przez podmioty dotychczas nie raportujące w oparciu o pełną listę formularzy UKE i przemnożenie tego przez średni przychód realizowany na numerze stacjonarnym (w oparciu o już posiadane dane).

b.      Rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości spowoduje zwiększenie liczby interakcji pomiędzy UKE i podmiotami. Należy oczekiwać:

i.      większej liczby zapytań,

ii.      większej liczby błędów,

iii.     większej liczby postulatów co do zmiany zakresu danych poddanych obowiązkowi;

iv.     większej liczby postulatów co do zmiany stosowanych definicji;

v.      większej liczby postulatów co do  sposobu przekazywania danych;

vi.     każda zmiana w kierunku małych podmiotów, może powodować ogromne zmiany dla dużych podmiotów (to co jest możliwe dla małego podmiotu, nie jest możliwe do wdrożenia w przypadku dużego podmiotu, i na odwrót)

vii.    większej liczby potencjalnych postępowań w zakresie nałożenia kary finansowej w przypadku braku realizacji obowiązku przekazywania danych przez małe podmioty;

Podsumowując, zmiana UKE polega na rozszerzeniu obowiązku sprawozdawczego, co jest sprzeczne z inicjatywą obniżenia obowiązków sprawozdawczych.


2.     Elektronizacja procesu zbierania danych - Każdy projekt informatyczny łączący wiele podmiotów wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego niezbędne jest:

a.       wdrożenie ram prawnych, w których UKE w 100% kontroluje tempo wdrażanych zmian, umożliwiających również wykonanie kroku wstecz przez UKE, czyli powrót do przekazywania danych z pominięciem systemu docelowego. Dlatego wdrożenie systemu informatycznego powinno być uzależnione od obwieszczenia UKE, a nie od wydania rozporządzenia przez MC. UKE powinno zawsze mieć możliwość wskazania innego sposobu przekazania danych, niż poprzez docelowy system, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

b.      wcześniejsze zakomunikowanie rynkowi całego harmonogramu wdrożenia przynajmniej z 1 rocznym wyprzedzeniem;

c.       wcześniejsze testowanie rozwiązania docelowego, aby identyfikować błędy. Najlepiej zastosować kilkuletni okres przejściowy.

d.      stosowanie prostych reguł walidacji, aby w pierwszym okresie skoncentrować się na aspekcie przekazania danych;

e.      utworzenie raportów zbiorczych dostępny dla użytkowników, w tym udostępnienie kont elektronicznych dostępu do systemu dla UOKIK/GUS, aby instytucje te mogły mogli w sposób łatwy wykorzystywać dane zbiorcze UKE, bez konieczności dodatkowych zapytań operatorów.

Podsumowując, UKE powinno rozłożyć w czasie proces wdrożenia systemu elektronicznego przekazywania danych.

 

                       II.            Uwagi dotyczące poszczególnych formularzy

Uwaga wstępna dot. formularzy F00, F06 i F08 - zgodnie z ustaleniami ze spotkania z przedstawicielami UKE w dn. 07.09.2017 rozumiemy, że wszelkie pola odnoszące się do usług OTT, usług bankowych, usług dostarczania energii, usług dostarczania gazu, usług ubezpieczeniowych (w Formularzu F00) oraz podział ilości danych przesłanych przez użytkowników na ilość danych wysłanych i odebranych (w Formularzu F06)  zostaną z formularzy usunięte.


1.       Formularz F05 - Usługi detaliczne świadczone użytkownikom końcowym w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

Konfederacja Lewiatan proponuje przyjąć następującą definicję przychodów z tytułu świadczenia usług M2M:

 „Suma przychodów z ofert dedykowanych do komunikacji M2M".

  

2.       Formularz F06. Usługi odstępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym

Konfederacja Lewiatan sygnalizuje potrzebę przeanalizowania niespójności pomiędzy definicjami w formularzu F06 (wg nowych planowanych założeń) a definicjami w formularzu COCOM lipiec 2017.

Istotne znaczenie maja w tym kontekście definicje zaproponowane w pozycjach F06 06.02.1.3.1 i 06.03.1.3.1. Dedykowane pakiety  transmisji danych, w porównaniu z COCOM poz.3.1.2 Liczba dedykowanych ofert transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty oraz 06.02.1.3.2 i 06.03.1.3.2 Dedykowane urządzenia do dostępu ruchomego 2G/3G/4G (modemy/klucze/karty) w porównaniu z COCOM poz.3.1.3 Liczba dedykowanych ofert transmisji danych dla usług sprzedawanych odrębnie i świadczonych wyłącznie za pośrednictwem kart/modemów/kluczy (np. modemy USB, karty PCMCIA i ExpressCard).

Usługi wiązane, których do tej pory nie należało uwzględniać w tych tytułach, teraz w definicjach do F06 w w/w pozycjach zostały wykreślone z „Należy wykluczyć" i nie przeniesione do części „Należy uwzględnić". Natomiast w COCOM usługi wiązane w poz. 3.1.2 zostały przeniesione do „Należy uwzględnić", natomiast nie przeprowadzono, żadnych korekt definicji w poz. 3.1.3 COCOM.

F06_po_zmianach

COCOM_lipiec_2017

06.02.1.3.1

06.03.1.3.1

Dedykowane pakiety  transmisji danych

Dostęp do sieci Internet świadczony w formie dedykowanych pakietów danych w sieciach ruchomych, nabywanych oddzielnie od usług głosowych za dodatkową opłatą które są nabywane oddzielnie od usług głosowych jako dodatkowy pakiet danych do usług głosowych, które wymagają dodatkowej opłaty (tj. z wykluczeniem kart do przesyłu danych/kluczy/modemów).
Należy uwzględnić:
-abonamenty ze stałą opłatą (tj. umowa),
-abonamenty przedpłacone (lub inny rodzaj abonamentu bez stałej opłaty), które były aktywnie wykorzystane w ostatnich 3 miesiącach.
Należy wykluczyć:
-abonamenty, które oferują dostęp tylko do ograniczonej liczby aplikacji i treści, kontrolowanych przez operatora, a tym samym nie mają dostępu do Internetu jako całości (ang. ,,walled garden"),
-abonamenty oferujące tylko usługi e-mail (lub tylko SMS/MMS),
-usługi wiązane, tj. pakiet dwóch usług (tj. dostęp głosowy i dostęp do danych), które mogą być nabywane niezależnie od siebie.

3.1.2

Liczba dedykowanych ofert transmisji danych na dodatkowe pakiety do usługi głosowej, wymagające dodatkowej opłaty

Liczba abonamentów dedykowanych usług transmisji danych w sieciach mobilnych, które są nabywane oddzielnie od usług głosowych jako dodatkowy pakiet danych do usług głosowych, które wymagają dodatkowej opłaty (tj. z wykluczeniem kart do przesyłu danych/kluczy/modemów).
Należy uwzględnić:
-abonamenty ze stałą opłatą (tj. umowa)
-abonamenty przedpłacone (lub inny rodzaj abonamentu bez stałej opłaty) które były aktywnie wykorzystane (użytek w ostatnich 3 miesiącach)
-usługi wiązane, tj. pakiet dwóch usług (tj. dostęp głosowy i dostęp do danych), na które obowiązuje jednolita (zryczałtowana) stawka - jeżeli połączenie z Internetem zostało wykonane w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Należy wykluczyć:
-abonamenty, które oferują dostęp tylko do ograniczonej liczby aplikacji i treści, kontrolowanych przez operatora, a tym samym nie mają dostępu do Internetu jako całości (ang. "walled garden")
-abonamenty oferujące tylko usługi e-mail (lub tylko SMS/MMS).

 

06.02.1.3.2

06.03.1.3.2

Dedykowane urządzenia do dostępu ruchomego 2G/3G/4G (modemy/klucze/karty)

Dostęp do sieci Internet świadczony z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń do dostępu ruchomego 2G/3G/4G (np.  modemy). Usługa dostępu do sieci Internet nabywana jest jako osobna usługa niezależnie od usług głosowych.
Należy uwzględnić:
-abonamenty ze stałą opłatą (tj. umowa) niezależnie od wykorzystania,
-abonamenty przedpłacone (lub inny rodzaj abonamentu bez stałej opłaty), które były aktywnie wykorzystane w ostatnich 3 miesiącach.
Należy wykluczyć:
-standardowe abonamenty głosowe,
-abonamenty, które oferują dostęp tylko do ograniczonej liczby aplikacji i treści, kontrolowanych przez operatora, a tym samym nie mają dostępu do Internetu jako całości (ang. "walled garden"),
-abonamenty oferujące tylko usługi e-mail (lub tylko SMS/MMS),
-usługi wiązane (tj. dostęp głosowy i dostęp do danych).

 

3.1.3

Liczba dedykowanych ofert transmisji danych dla usług sprzedawanych odrębnie i świadczonych wyłącznie za pośrednictwem kart/modemów/kluczy (np. modemy USB, karty PCMCIA i ExpressCard)

 

Liczba abonamentów usług dedykowanych transmisji danych w sieciach mobilnych, które są nabywane jako osobna usługa (np. modemy) niezależnie od usług głosowych.
Należy uwzględnić:
-oferty ze stałą opłatą abonamentową (tj. umowa) niezależnie od wykorzystania
-oferty przedpłacone (lub inny rodzaj oferty bez stałej opłaty) które były aktywnie wykorzystane (użytek w ostatnich 3 miesiącach).
Należy wykluczyć:
-standardowe oferty głosowe bez wykupionego dodatkowego pakietu transmisji danych
-abonamenty, które oferują dostęp tylko do ograniczonej liczby aplikacji i treści, kontrolowanych przez operatora, a tym samym nie mają dostępu do Internetu jako całości (ang. "walled garden")
-abonamenty oferujące tylko usługi e-mail (lub tylko SMS/MMS)
-usługi wiązane (tj. dostęp głosowy i dostęp do danych).

 

  

3.       Formularze odnoszące się do definicji telewizji

W zakresie usług TV Konfederacja Lewiatan proponuje modyfikację definicji naziemnej TV cyfrowej w formularzach sprawozdawczych na wersję, która pozwoli dłużej zachować jej aktualność. Nie widzimy uzasadnienia do odnoszenia się w definicji do płatnego/bezpłatnego charakteru usługi i do konkretnych MUX. Stąd propozycja:

Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego w ramach multipleksów cyfrowych na terenie kraju, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T i jego następcami, zgodnie ze standardami ETSI. Dla użytkownika końcowego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) jest przeważnie bezpłatny, kanały płatne znajdują się w wyłącznie w MUX4. W MUX4 nadawana jest telewizja mobilna w technologii DVB-T i jest to oferta skierowana do użytkowników smartfonów, tabletów, laptopów lub też tradycyjnych telewizorów. Użytkownik końcowy może ją odbierać dzięki dedykowanemu dekoderowi lub urządzeniu końcowemu (odbiornikowi) posiadającemu odpowiedni tuner.

Proponujemy by usługi telewizyjne w formularzu F00 miałyby następujące definicje:

00.03.2.5.1

Usługa telewizji naziemnej telewizji cyfrowej

Naziemna telewizja oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych emitujących fale radiowe, które docierają do  użytkowników końcowych za pomocą anten zamontowanych na budynkach bądź wewnątrz nich. Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie kraju, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T i jego następcami, zgodnie ze standardami ETSI. w ramach multipleksów cyfrowych. Dla użytkownika końcowego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) jest przeważnie bezpłatny, kanały płatne znajdują się w wyłącznie w MUX4. W MUX4 nadawana jest telewizja mobilna w technologii DVB-T i jest to oferta skierowana do użytkowników smartfonów, tabletów, laptopów lub też tradycyjnych telewizorów. Użytkownik końcowy może ją odbierać dzięki dedykowanemu dekoderowi lub urządzeniu końcowemu (odbiornikowi) posiadającemu odpowiedni tuner.

00.03.2.5.2

Usługa telewizji kablowej

Telewizja kablowa oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych poprzez światłowody optyczne lub kable koncentryczne. Pozwala na oferowanie użytkownikom końcowym pakietów programów oraz interaktywnych usług multimedialnych (m.in. dostępu do Internetu, telefonu stacjonarnego).

00.03.2.5.3

Usługa telewizji satelitarnej

Telewizja satelitarna oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych za pomocą fal radiowych przy wykorzystaniu satelitów umieszczonych na ustalonej pozycji orbity geostacjonarnej.

00.03.2.5.4

Usługa telewizji IPTV

Telewizja IPTV oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych za pomocą sieci szerokopasmowych obsługujących protokół IP. Telewizja IPTV nie korzysta z ogólnodostępnego Internetu, lecz z wydzielonego odcinka sieci. Cechą odróżniającą IPTV od telewizji kablowej jest to, że w  IPTV obraz i dźwięk jest przesyłany w postaci pakietów IP, podczas gdy w  telewizji kablowej poszczególne kanały transmitowane są w odpowiednich przedziałach częstotliwościowych.

W F00 pozostałaby nadal pozycja:

00.03.2.14                    Inne usługi (rodzaje usług należy wymienić w polu ,,Uwagi")

Naszym zdaniem ta sama lub możliwie zbliżona siatka pojęciowa powinna konsekwentnie pojawiać się też w formularzu F08.

Telewizja

Przez usługi telewizyjne należy rozumieć:
a) usługi naziemnej telewizji cyfrowej. Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie kraju, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T i jego następcami, zgodnie ze standardami ETSI. Użytkownik końcowy może ją odbierać dzięki dedykowanemu dekoderowi lub urządzeniu końcowemu (odbiornikowi) posiadającemu odpowiedni tuner transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą cyfrowej sieci rozsiewczej naziemnej, który odbierany jest przez użytkowników końcowych za pomocą anten zamontowanych na budynkach bądź wewnątrz nich;

b) usługi transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą platformy satelitarnej przy wykorzystaniu satelitów umieszczonych na ustalonej pozycji orbity geostacjonarnej,

c) usługi transmisji sygnału telewizyjnego w sieciach kablowych (sieci kablowe odnoszą się do sieci operatorów telewizji kablowej CATV, realizowanej w oparciu o kable koncentryczne lub w technologii mieszanej, czyli światłowodowo-koncentrycznej) lub

d) usługi transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą innych niż sieci kablowe sieci telekomunikacyjnych (Inne niż sieci kablowe sieci telekomunikacyjne odnoszą się do pozostałych sieci operatorów stacjonarnych, innych niż sieci operatorów kablowych). IP TV. Telewizja IPTV oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych za pomocą sieci szerokopasmowych obsługujących protokół IP. Telewizja IPTV nie korzysta z ogólnodostępnego Internetu, lecz z wydzielonego odcinka sieci. Cechą odróżniającą IPTV od telewizji kablowej jest to, że w  IPTV obraz i dźwięk jest przesyłany w postaci pakietów IP, podczas gdy w  telewizji kablowej poszczególne kanały transmitowane są w odpowiednich przedziałach częstotliwościowych

e) usługi transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą innych niż sieci kablowe sieci telekomunikacyjnych

i F.12, gdzie należałoby usunąć osobną definicję naziemnej telewizji cyfrowej (skoro nie było definicji dla pozostałych usług telewizyjnych), wstawić w/wym. definicje i pozostawić wiersz

12.02.6

inne (rodzaje należy wymienić w polu ,,Uwagi")

Telewizja

Przez usługi telewizyjne należy rozumieć:
a) usługi naziemnej telewizji cyfrowej. Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie kraju, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T i jego następcami zgodnie ze standardami ETSI. Użytkownik końcowy może ją odbierać dzięki dedykowanemu dekoderowi lub urządzeniu końcowemu (odbiornikowi) posiadającemu odpowiedni tuner transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą cyfrowej sieci rozsiewczej naziemnej, który odbierany jest przez użytkowników końcowych za pomocą anten zamontowanych na budynkach bądź wewnątrz nich;

b) usługi transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą platformy satelitarnej przy wykorzystaniu satelitów umieszczonych na ustalonej pozycji orbity geostacjonarnej,
c) usługi transmisji sygnału telewizyjnego w sieciach kablowych (sieci kablowe odnoszą się do sieci operatorów telewizji kablowej CATV, realizowanej w oparciu o kable koncentryczne lub w technologii mieszanej, czyli światłowodowo-koncentrycznej) lub
d) usługi IP TV. Telewizja IPTV oznacza transmisję sygnałów telewizyjnych za pomocą sieci szerokopasowych obsługujących protokół IP. Telewizja IPTV nie korzysta z ogólnodostępnego Internetu, lecz z wydzielonego odcinka sieci. Cechą odróżniającą IPTV od telewizji kablowej jest to, że w  IPTV obraz i dźwięk jest przesyłany w postaci pakietów IP, podczas gdy w  telewizji kablowej poszczególne kanały transmitowane są w odpowiednich przedziałach częstotliwościowych transmisji sygnału telewizyjnego za pomocą innych niż sieci kablowe sieci telekomunikacyjnych (Inne niż sieci kablowe sieci telekomunikacyjne odnoszą się do pozostałych sieci operatorów stacjonarnych, innych niż sieci operatorów kablowych).

Naziemna telewizja cyfrowa

Naziemna telewizja cyfrowa (NTC) to system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie kraju, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T w ramach multipleksów cyfrowych. Dla użytkownika końcowego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) jest przeważnie bezpłatny, kanały płatne znajdują się w wyłącznie w MUX4. W MUX4 nadawana jest telewizja mobilna w technologii DVB-T i jest to oferta skierowana do użytkowników smartfonów, tabletów, laptopów lub też tradycyjnych telewizorów. Użytkownik końcowy może ją odbierać dzięki dedykowanemu dekoderowi.