Czy objęcie systemem monitorowania transportu części olejów roślinnych jest uzasadnione?

Uwagi do projektu z dnia 10 marca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.


Projekt rozporządzenia zakłada, że obowiązkiem monitorowania drogowego zostaną objęte towary klasyfikowane pozycjami CN od 1507 do 1517 lub podkategoriami PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, które nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43), ale mogą być przedmiotem oszustw podatkowych od towarów i usług.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów, który zakłada, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-4 ustawy, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego wraz ze wskazaniem przypadków, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług.

Towary objęte klasyfikacją PKWiU - podkategoriami od 10.41.21 do 10.41.60 oraz Nomenklaturą Scaloną - pozycjami od 1507 do 1515, to oleje roślinne szeroko wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. Znaczna część przedsiębiorców działających w tej branży zadeklarowała jednorazowe zakupy olejów niższe, niż wskazane w rozporządzeniu, przez co nie zostaną włączeni w system monitorowania. Jednak, producenci kosmetyków, których główną specjalizacją jest np. produkcja mydeł lub produkcja wielkotonażowa produktów pielęgnacyjnych, dokonują zakupu i przewozu olejów roślinnych w ilościach znacznie przekraczających limit ilościowy przewidziany w projekcie (500 kg). Przykładami są rafinowany olej z ziaren palmowych (Palm Kernel Oil) lub rafinowany olej kokosowy kupowany jednorazowo w ilościach nawet kilku ton i następnie wykorzystywany do produkcji mydeł. Taki producent kosmetyków zostanie objęty obowiązkiem monitorowania, mimo braku ryzyka w zakresie uszczupleń podatku od towarów i usług. Ponadto problemem będzie prawidłowe zaklasyfikowanie roślinnych surowców kosmetycznych do odpowiednich pozycji PKWiU bądź kodów CN. Dlatego transport olejów roślinnych wykorzystywanych do produkcji kosmetyków powinien być wyłączony z obowiązku monitorowania.

Projekt rozporządzenia wyłącza, zgodnie z §2, z obowiązku monitorowania towarów przewożonych przez operatorów pocztowych, oraz „objętych: procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu". Nie jest jasne jak należy rozumieć pojęcie „procedury przetwarzania", np. w kontekście wykorzystania oleju roślinnego jako surowca kosmetycznego i przetworzenia go na mydło lub mieszaninę będącą gotowym produktem kosmetycznym.

W ocenie Konfederacji Lewiatan objęcie systemem monitorowania części olejów roślinnych nie jest uzasadnione ze względu na brak udokumentowanych przypadków wyłudzeń podatku VAT w obrocie tymi towarami. Konfederacja stoi na stanowisku, że nie można pogarszać sytuacji tysięcy uczciwych przedsiębiorców działających w branży kosmetycznej z powodu stwierdzenia nieprawidłowości np. w branży spożywczej (obrót olejem rzepakowym). W naszej ocenie w obrocie olejami roślinnymi, wykorzystywanymi w przemyśle kosmetycznym, nie występują nieprawidłowości uzasadniające konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, i tym samym uzasadniające objęcie tych towarów systemem monitorowania.

  

Konfederacja Lewiatan

KL/166/47/PP/2017