Uwagi do projektu ustawy o produktach kosmetycznych

W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o produktach kosmetycznych Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych wdraża do polskiego prawa przepisy rozporządzenia 1223/2009/WE i zgodnie z założeniem określa, przede wszystkim, kompetencje odpowiednich organów oraz katalog kar za niezgodność z przepisami rozporządzenia.

Pragniemy zwrócić uwagę na następujące obszary projektowanej ustawy, które wymagają naszym zdaniem zmiany:

 

1.        

Projekt przewiduje, że dokumentacja produktu kosmetycznego będzie mogła być sporządzana jedynie w języku polskim. Polska będzie jedynym krajem UE, który wprowadza taki wymóg. Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej wprowadziła możliwość przygotowywania całości lub wybranych elementów dokumentacji produktu kosmetycznego w języku angielskim. Również polskie regulacje sektorowe - na przykład dotyczące produktów leczniczych i środków biobójczych przewidują, że część dokumentacji produktu może być przygotowana w języku angielskim.

Język angielski jest powszechnie stosowanym na całym świecie językiem technicznym. Informacje, które są wymagane do sporządzenia dokumentacji produktu kosmetycznego to w znaczącej części specjalistyczne materiały techniczne i naukowe, które z założenia tworzone są wyłącznie w języku angielskim - bazy danych, publikacje, raporty techniczne. Tłumaczenie całości dokumentacji technicznej produktu na język polski będzie bardzo kosztowne a dla wielu firm, szczególnie sektora MŚP, będzie to koszt nie do udźwignięcia.  Tłumaczenie dokumentacji na język polski stanowi, naszym zdaniem, nieuzasadniony koszt, który nie przekłada się ani na jakość dokumentacji czy też produktu, ani na bezpieczeństwo konsumentów.

 

2.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan kary zaproponowane w projekcie ustawy są nieproporcjonalnie wysokie. W ocenie przedsiębiorców kary finansowe powinny być proporcjonalne do rodzaju stwierdzonej niezgodności.  W przypadkach, gdy niezgodność stanowi ryzyko dla zdrowia ludzi, kary powinny być wysokie, jednak w projekcie przewidziano również nieproporcjonalnie wysokie kary za niezgodności o charakterze administracyjnym. Przykładowo za brak zgłoszenia zakładu produkcyjnego do rejestru zakładów oraz za brak notyfikacji produktu kosmetycznego w europejskim, elektronicznym systemie CPNP, ustawodawca przewiduje kary w wysokości aż do 100 000 PLN.

Wymieniona wyżej kara do 100 000 PLN przewidziana jest w przypadku większości wymienionych w katalogu kar. Oczywistym jest, że tak wysokie kary będą szczególnie dotkliwie odczuwane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obawy przedsiębiorców budzi także sposób ustalania wysokości kar. Określenie stopnia szkodliwości czynu i innych kryteriów wpływających na wysokość kary pozostawiono indywidualnej ocenie osoby dokonującej kontroli. Uważamy także, że niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego okresu przejściowego, aby zweryfikować, jak ocena proporcjonalności niezgodności i sposób ustalania wysokości kar będą funkcjonowały w praktyce.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty liczymy na ich uwzględnienie podczas dalszych prac legislacyjnych. Pragniemy także zaznaczyć, iż w pełni popieramy szczegółowe stanowisko do projektu ustawy przedstawione przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego - członka Konfederacji Lewiatan.