Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie wyjątku na rzecz panoramy

 

W nawiązaniu do konsultacji publicznych w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości oraz wyjątku na rzecz panoramy, prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiamy poniżej stanowisko w sprawach, co do których udało się uzyskać konsensus pomiędzy firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan.

 

Kwestionariusz MKiDN

1.       Czy umieszczając w Internecie wizerunki utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych, spotkali się Państwo z problemami wynikającymi z tego, że utwory te są chronione przez prawo autorskie?  

tak, często

tak, czasami

prawie nigdy

nigdy

nie mam zdania

nie ma związku

Jeżeli tak, proszę określić jakie to były problemy i przytoczyć przykłady ze wskazaniem na poszczególne państwo członkowskie oraz zdefiniować jakiego typu dzieła problem dotyczył.


2.       Czy zapewniając dostęp online do wizerunków utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych, spotkali się Państwo z problemami wynikającymi z tego, że utwory te są chronione przez prawo autorskie?

tak, często

tak, czasami

prawie nigdy

nigdy

nie mam zdania

nie ma związku

  

3.       Czy korzystali Państwo z wizerunków utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych, w kontekście Państwa działalności/branży, takiej jak: publikacje, dzieła audiowizualne lub reklama?

tak, na gruncie licencji

tak, na gruncie wyjątku

nigdy

nie ma związku

Jeżeli tak, proszę przytoczyć przykłady ze wskazaniem na poszczególne państwo członkowskie oraz wskazać jakiej działalności/branży dotyczyły:


Członkowie Konfederacji Lewiatan zgłaszali korzystanie z wizerunków utworów głównie w Polsce, rzadziej także we Włoszech, w Belgii, w Niemczech - np. na potrzeby produkcji i nadawania programów telewizyjnych, np. transmisji maratonów odbywających się na terenie miast, w których utwory architektoniczne lub rzeźby umieszczone są na stałe w miejscach publicznych lub nadawania programów informacyjnych. Tego typu obrazy tworzone są i umieszczane także w różnego rodzaju publikacjach - obecnie przede wszystkim internetowych. Można wymienić tutaj np. blogi turystyczne, sprawozdania z prywatnych podróży, portale firm turystycznych i wycieczkowych, strony historyczne, hobbystyczne i inne. Zdjęcia miast są także popularnymi ilustracjami zupełnie niezwiązanych tematycznie stron, a obecnie coraz częściej mobilnych aplikacji. Stanowią wreszcie niezbędny i istotny element różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, z Wikipedią na czele. Wszyscy wymienieni (jedynie przykładowo) autorzy i podmioty wykorzystujące tego typu obrazy polegają obecnie na tym wyjątku od prawa autorskiego.

  

4.       Czy udzielają Państwo licencji lub oferują licencje na korzystanie z utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych?

tak

nie

nie ma związku

 

5.       Jaki wpływ na Państwa działalność miałoby wprowadzenie na poziomie europejskim wyjątku dotyczącego niekomercyjnego korzystania z utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych?

silny pozytywny wpływ

niewielki pozytywny wpływ

brak wpływu

niewielki negatywny wpływ

silny negatywny wpływ

nie mam zdania

 

Z informacji przekazanych przez firmy członkowskie Konfederacji wynika, że utwory takie jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonane w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych wykorzystywane są wyłącznie w celach komercyjnych.  Jednak, w przypadku gdyby wprowadzenie
na poziomie europejskim wyjątku dotyczącego niekomercyjnego korzystania z wyżej wymienionych utworów miało równocześnie w jakikolwiek sposób dodatkowo ograniczyć lub utrudnić korzystanie komercyjne, tym samym zawężając aktualny zakres praw w zakresie komercyjnego wykorzystania, miałoby to negatywny wpływ na ich działalność.

 

6.       Jaki wpływ na Państwa działalność miałoby wprowadzenie na poziomie europejskim wyjątku dotyczącego zarówno niekomercyjnego jak i komercyjnego korzystania z utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych?

silny pozytywny wpływ

niewielki pozytywny wpływ

brak wpływu

niewielki negatywny wpływ

silny negatywny wpływ

nie mam zdania

 

Wprowadzenie na poziomie europejskim wyjątku dotyczącego komercyjnego korzystania z utworów, takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych mogłoby nieznacznie uprościć działalność firm w zakresie tworzenia
i nadawania niektórych programów telewizyjnych. Ewentualne zawężenie zasad stosowania wyjątku na rzecz „panoramy" w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie w prawie polskim odbiłoby się niekorzystnie na ich działalności.
Potencjalnie największy pozytywny wpływ wywarłoby wprowadzenie paneuropejskiego wyjątku dla działalności podmiotów publikujących w Internecie.
Z zasady ponadgraniczna działalność tego typu, wraz z niekorzystnymi w Europie regulacjami dotyczącymi jurysdykcji w sprawach o naruszenie praw autorskich, naraża takie podmioty na potencjalne procesy sądowe związane z wykorzystaniem obrazów dzieł znajdujących się w przestrzeni publicznej. Ujednolicenie sytuacji prawnej w całej UE pozytywnie wpłynęłoby na pewność prawną i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, ale miałoby także pozytywny wpływ na dostęp do wiedzy i edukacji online.
Obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w większości innych krajów Unii Europejskiej przepisy w tym obszarze są odpowiednie, proporcjonalne i nie stanowią utrudnienia w prowadzeniu działalności komercyjnej.

 

7.       Czy w kontekście zagadnienia dotyczącego wyjątku na rzecz „panoramy", istnieją jeszcze inne kwestie, które powinny zostać poddane pod rozwagę?

tak

nie

 

 

 

Konfederacja Lewiatan, 31 maja 2016r.

KL/242/109/936/MP/2016