Realizacja umów w rodzaju leczenie stomatologiczne - uwagi

Konfederacja Lewiatan zgłosiła następującą uwagę do przekazanego projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Proponujemy § 8 ust. 2 projektu nadać następujące brzmienie:

„2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na realizację przez jednego lekarza świadczeń w wymiarze większym lub mniejszym niż wymiar określony w ust. 1.1., z zachowaniem zasady proporcjonalności czasu pracy Poradni do liczby punków rozliczeniowych".

Uzasadnienie:

Celem zmiany jest wprowadzenie obok zasady elastyczności w zatrudnieniu odpowiedniej liczby lekarzy również wprowadzenie zasady proporcjonalności, tj. uwzględnienia relacji pomiędzy czasem pracy do wielkości etatu.

KL/78/34/239/DB/2017