Program Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017

Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole", zwany dalej „projektem", określa warunki wdrażania programu „Owoce i warzywa w szkole" w roku szkolnym 2016/2017.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole"

 

Zgodnie z proponowanym harmonogramem dostawy mają się rozpocząć od 3 października. Wprowadzona w poprzednim okresie zmiana, która ustaliła pierwszy termin dostawy na dzień 21 września, jest oceniana przez producentów i dostawców żywności bardzo pozytywnie. Zmiana ta pozwoliła na dostarczenie uczniom m.in. krajowej borówki amerykańskiej. Powrót do rozpoczęcia dostaw od 3 października bieżącego roku może niestety uniemożliwić realizację dostaw borówki ze względu na:

1)      sezonowość produkcji owoców miękkich - zbiory kończą się na przełomie sierpnia i września;

2)      do tego typu dystrybucji przydatna jest jedynie borówka świeża - krajowa, która w październiku będzie już niedostępna.

Przy proponowanym okresie udostępniania dostarczenie dzieciom krajowych owoców i warzyw może być niemożliwe, ponieważ podaż krajowych owoców i warzyw  w październiku jest malejąca i nie gwarantuje dobrej jakości warzyw takich jak pomidor, rzodkiewka i papryka.

Jak sygnalizują zarówno placówki oświaty, jak i sami plantatorzy celowym byłoby rozważenie ustalenie terminu na rozpoczęcie dostaw pomiędzy 5 września a 12 września.

Stąd wnosimy o wprowadzenie w § 2 projektu zmiany i przyśpieszenie dostaw w pierwszym semestrze ze względu na dostępność dobrej jakości żywności krajowej.

W zakresie § 8 wnosimy o usunięcie w ust. 2 pkt 2 dotyczącego określenia okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły. Zgodnie z projektem dostawcy obowiązani są do przekazanie kopii zawartych umów do oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 22 września (§ 9 ust. 4 pkt 1 lit. a projektu), a ogłoszenie na tej podstawie liczby porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko ukazuje się 29 września (§ 9 ust. 3 pkt 1 projektu). Tak ustalony harmonogram uniemożliwia wpisanie faktycznych tygodni dostaw w momencie podpisywania umów.

W zakresie § 12 projektu wskazać należy, że proponowana w projekcie stawka pomocy ustalona na poziomie 1,50 zł za porcję przy tak zróżnicowanym asortymencie (np. 6 porcji pomidora koktajlowego w II semestrze) naszym zdaniem może być niewystarczająca do sprawnej realizacji programu. Z informacji uzyskanych od plantatorów dostępność takich warzyw jak pomidor, rzodkiewka, papryka jest od września do października. Także powiązanie stawki wraz z proponowanym terminem rozpoczęcia dostarczania żywności do szkół może uniemożliwić realizację tego projektu.


Ponadto wnosimy o rozważenie:

1) wprowadzenia do projektu możliwości zawierania przez szkoły podstawowe umów na cały rok szkolny;

2) skrócenia okresu kredytowania programu przez dostawców.


W zakresie załącznika do rozporządzenia ze względu na mniejszą dostępność dobrej jakości gruszki i rzodkiewki na rynku w trakcie trwania programu uważamy, iż ilość porcji jest za duża w stosunku do innych warzyw i owoców. Należy zwrócić uwagę, że dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się kalarepa, wnosimy zatem o zwiększenie liczby porcji kalarepy do dwóch na rzecz zmniejszenia porcji rzodkiewki udostępnianej dzieciom.

Reasumując, Konfederacja Lewiatan wnosi o ponowną analizę projektu i wprowadzenie zmian, które zagwarantują uczniom dostęp do krajowych owoców i warzyw.

 

Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 10 sierpnia 2016 r.

KL/332/160/1706/DB/2016