List branży poszukiwawczo-wydobywczej do Głównego Geologa Kraju

Pan Sławomir Brodziński
Główny Geolog Kraju

 

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu firm sektora wydobywczego skupionych w Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW), Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (PZPPW), Konfederacji Lewiatan i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego (SITPNiG), chcielibyśmy raz jeszcze podziękować Panu Ministrowi za otwartość na konstruktywny dialog i umożliwienie dyskusji
z przedstawicielami branży w kwestii nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.

Chcielibyśmy poinformować, że w przedmiotowej kwestii podtrzymujemy stanowisko wyrażone w dokumencie „Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
z punktu widzenia potrzeby rozwoju sektora poszukiwawczo-wydobywczego węglowodorów w Polsce" dostarczonym do Ministerstwa Środowiska 23 grudnia 2013 roku. Branża z zadowoleniem przyjęła zaprezentowane na ostatnim spotkaniu stanowisko Ministerstwa odnoszące się do najważniejszych z punktu widzenia inwestorów kwestii:

1. Włączenia fazy poszukiwawczej do koncesji łącznej (i zapewnienia, że jeden przetarg poprzedzałby przyznanie koncesji łącznej) (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 5);
2. Rezygnacji z idei utworzenia NOKE (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 13);
3. Wydłużenia okresu wyłączności na korzystanie z informacji geologicznej oraz zmiany definicji informacji geologicznej w celu umożliwienia przekazywania jej w formie nieobejmującej interpretacji danych państwowej służbie geologicznej (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 1 i 15);
4. Stosowania przepisów dotyczących użytkowania do użytkowania górniczego (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 4);
5. Sposobu ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 3);
6. Przejścia z fazy poszukiwawczej do fazy eksploatacji bez ograniczenia obszaru koncesji do granic obszaru górniczego po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 12);
7. Możliwości przedłużenia fazy poszukiwawczej i wydobywczej (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 9
i 10);
8. Ograniczenia sankcji za naruszenie postanowień koncesyjnych (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 7);
9. Przepisów przejściowych dotyczących ochrony praw nabytych, ze szczególnym uwzględnieniem (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 18-20):
a) zastosowania obecnie obowiązującego prawa względem koncesji wydanych przed dniem wejścia
w życie ustawy;
b) przedłużenia obowiązujących koncesji poszukiwawczych;
c) kontynuacji postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Stanowisko przemysłu najlepiej odzwierciedli protokół ze wspomnianego spotkania przygotowany
przez OPPPW, który załączamy do niniejszego listu.
Jednocześnie, zgodnie z prośbą Pana Ministra, przygotowaliśmy uwagi sygnatariuszy tego pisma do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wersja z 23 października 2013 r.) odzwierciedlające najważniejsze z punktu widzenia przemysłu kwestie, które powinny zostać uwzględnione w proponowanej autopoprawce PGiG w celu usunięcia podstawowych barier biurokratycznych:

1. Rezygnacja z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę placu wiertniczego (zob. Uwagi: Część II, Priorytet A, pkt. 1);
2. Rezygnacja z konieczności uzyskiwania planu zagospodarowania przestrzennego w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej (studium uwarunkowań oraz miejscowe plany zagospodarowania) (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 2);
3. Potrzeba uelastycznienia stosowania planu ruchu zakładu górniczego (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 16);
4. Wydłużenie harmonogramów (poszukiwanie i rozpoznawanie) oraz zwiększenie zakresu prac bez konieczności zmiany koncesji (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 8 i 11);
5. Wyłączenie władz lokalnych z procedury zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu Górniczego (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 17);
6. Zagwarantowanie uzyskania dostępu do dróg (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 17);
7. Ułatwienie uzyskiwania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydobywczych (zob. Uwagi: Część II, Priorytet A, pkt. 2);
8. Przesunięcie obowiązku wskazania nieruchomości objętych pracami do momentu uzyskiwania decyzji inwestycyjnej (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 6);
9. Zastosowanie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego określających dokładne terminy załatwiania spraw (zob. Uwagi: Część I, Priorytet A, pkt. 21).

Propozycje zmian do ustawy dotyczące wymienionych powyżej zagadnień, a także innych kwestii wymagających korekty w projekcie ustawy, zostały omówione w załączonym wspólnym stanowisku branży poszukiwawczo-wydobywczej. W dokumencie tym przedstawione zostały uwagi zarówno do Prawa Geologicznego i Górniczego, jak i innych ustaw. Uwagi zostały ponadto pogrupowane ze względu na ich znaczenie dla przedstawicieli branży poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce - od Priorytetu A (najwyższego) do Priorytetu C (najniższego).

Jednocześnie podtrzymujemy deklarację podjęcia współpracy z Ministerstwem, m.in. poprzez powołanie branżowej grupy roboczej celem kontunuowania dyskusji w przedmiotowej kwestii, a członkowie organizacji branżowych wyrażają gotowość do włączenia się w dalsze prace Pańskiego resortu przy nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Wierzymy, że praca grupy roboczej przyczyni się do zakończenia prac nad ustawą w przewidzianym przez Ministerstwo terminie.
Z poważaniem,

 Henryka Bochniarz Marcin Zięba Stanisław Speczik Stanisław Szafran
Prezydent Dyrektor Generalny Prezes Sekretarz Generalny
Konfederacja Lewiatan OPPPW PZPPW SITPNiG


Załączniki:
1. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 23 października 2013 r.)
2. Notatka OPPPW ze spotkania w Ministerstwie Środowiska w dn. 15 stycznia 2014 r.

List do Głównego Geologa Kraju

Konfederacja Lewiatan