Spotkanie ministra Macieja Grabowskiego z przedsiębiorcami branży wydobywczej

W spotkaniu z Ministrem Środowiska, które odbyło się 11 grudnia wzięli udział członkowie wszystkich najważniejszych organizacji branżowych przemysłu wydobywczego - Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jak również eksperci i przedsiębiorcy. Tematem spotkania były uwagi przedsiębiorców do przygotowywanej przez rząd nowelizacji Ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Przedsiębiorcy przedstawili Ministrowi uzgodnione stanowisko, którego kluczowym przesłaniem był postulat rezygnacji z szerokiej i przeprowadzanej w tak szybkim tempie nowelizacji. Wskazano przy tym na pozytywne aspekty obecnie obowiązującego prawa, które wymaga jedynie częściowego uzupełnienia i dostosowania niektórych przepisów w celu usprawnienia postępowań koncesyjnych oraz ułatwienia działań zarządczych na koncesjach już przyznanych. Zasugerowano także całkowitą rezygnację z koncepcji powołania NOKE.

Wśród propozycji zmian, które należałoby wprowadzić w ramach częściowej nowelizacji znalazły się m.in.:
- umożliwienie bardziej elastycznego działania firm poszukiwawczych (wprowadzenie pojęcia „minimalnego zakresu prac" oraz likwidacja nadmiernej ilości uzgodnień i opinii wpływających na długotrwałość postępowań koncesyjnych);
- ograniczenie procedury środowiskowej do etapu poprzedzającego zatwierdzenie Planu Ruchu zakładu górniczego i przeniesienie kompetencji prowadzenia postępowań w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej z gmin na RDOŚ;
- wprowadzenie koncesji łącznych (poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczych);
- wprowadzenie możliwości współdzielenia koncesji w ramach konsorcjów firm;
- zniesienie limitu 5-letniego okresu na rozliczanie strat podatkowych i umożliwienie ich rozliczania przez koncesjonariuszy w dłuższym okresie.
Przedsiębiorcy zaproponowali powołanie komisji kodyfikacyjnej, w skład której weszliby niezależni eksperci oraz przedstawiciele branży wydobywczej. Zadaniem komisji byłoby przygotowanie jednolitego Kodeksu Górniczego i Geologicznego obejmujące wszystkie aspekty funkcjonowania branży.

Konfederacja Lewiatan