Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - poprawki

W związku z zaplanowanym w porządku obrad 22. posiedzenia Sejmu sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Konfederacja Lewiatan przekazała propozycję dwóch poprawek do przedłożenia komisji, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców.

Poprawka nr 1

Informacja o wyrobach tytoniowych  papierosach elektronicznych  umieszczana w punktach sprzedaży

W art. 1 w pkt 11 w lit. c przed ust. 4 dodać nowy ust. w brzmieniu:

„4. W punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, lub pojemników zapasowych bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru mogą być umieszczane informacje o markach wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych niezawierające przekazu zachęcającego do zakupu lub używania wyrobów tytoniowych  papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych przedstawione na jednolitym kolorystycznie tle, zawierające czytelne i widoczne ostrzeżenie ogólne, o treści określonej w art. 9a ust. 1.\"

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki będzie odpowiednia zmiana polecenia nowelizacyjnego w lit. c i odesłań zawartych w ust. 6

Uzasadnienie

Wskazany w uzasadnieniu do projektu ustawy art. 13 ust. 1 lit. a Dyrektywy, jako podstawa usunięcia informacji o produkcie z nowych przepisów dotyczy wyłącznie zakazu komunikowania poziomu substancji smolistych. Informacja o towarze jest wypełnianiem obowiązków poinformowania konsumentów o produkcie. Art. 5461 ust. 1 kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje iż:

\"§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.\"

Skoro podstawowy zapis ustawy dotyczący sprzedaży konsumenckiej nakłada taki obowiązek, to również odniesieniu do wyrobów tytoniowych powinny być stworzone odpowiednie możliwości komunikacyjne.


 

 

Poprawka nr 2

Okres przejściowy na informacje o wyrobach tytoniowych  umieszczaną w punktach sprzedaży

Dotychczasowa treść art. 8 zmienia się w art. 8 ust. 1 i do art. 8 dodaje się  ust. 2 o następującej treści:

„2. Informacje o wyrobach tytoniowych, o których mowa w art. 2 pkt. 6  ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym mogą być umieszczane w punktach sprzedaży tych wyrobów do dnia 1 stycznia 2017 roku.\"


Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie dostosowania się przez wszystkie podmioty na rynku do nowych przepisów oraz zapewnienie konsumentom możliwości uzyskania informacji od zmianach w produktach związanych z wprowadzeniem dyrektywy tytoniowej. Wycofanie z rynku wszystkich nośników informacji o wyrobach tytoniowych jest bardzo trudną logistycznie operacją, wymagającą odpowiedniego czasu i niejednokrotnie inwestycji finansowych. Tymczasem zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia. Termin ten jest stanowczo zbyt krótki, przede wszystkim dla  sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych, którzy są odpowiedzialni za usunięcie informacji o wyrobach tytoniowych z punktów sprzedaży.   W Polsce jest ok. 120 000 punktów sprzedaży detalicznej, w których są eksponowane informacje o wyrobach tytoniowych na różnorodnych nośnikach (bilonownice, plakaty, zawieszki, plakaty wbudowane w meble itp.).  Detaliści - w dużej części mali i średni przedsiębiorcy  - często są stronami długoterminowych umów dotyczących ekspozycji materiałów, co niejednokrotnie wiązało się z dużymi inwestycjami finansowymi (np. w meble do punktów sprzedaży detalicznej, gdzie eksponowane są informacje o wyrobach tytoniowych). Tak dalece idąca zmiana wymaga aneksowania lub rozwiązania dotychczasowych umów z detalistami, demontażu mebli i innych nośników informacji o wyrobach. Przyjęcie terminu 1 stycznia 2017 r. spowoduje, iż zakłócenia, o których mowa wyżej będą dla konsumentów i przedsiębiorców zminimalizowane.