Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Uwagi Konfederacji Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedstawionego przez Klub Parlamentarny Kukiz'15.

Ustawa z dnia 24  lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r poz. 1479), nałożyła na pośredniczące podmioty tytoniowe nowe obowiązki, w tym m.in. obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Obowiązek ten służyć ma zapobieganiu nieprawidłowościom na rynku obrotu suszem tytoniowym, które polegają na sprzedaży suszu podmiotom nieuprawnionym do jego zakupu, bez zapłacenia podatku akcyzowego.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, złożony do Sejmu w dniu 15 lutego 2016 r. przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Kukiz'15, przewiduje wprowadzenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, które spełniają pewne warunki. W naszej ocenie nie ma uzasadnienia dla takiego „rozszczelnienia" systemu kontroli obrotu suszem tytoniowym. Zmiana przyczyni się do zwiększania szarej strefy w obrocie wyrobami  tytoniowymi, uszczupli wpływy podatkowe z tytułu podatku akcyzowego oraz niekorzystnie wpłynie na konkurencję pomiędzy podmiotami działającymi w szarej strefie, a tymi które zajmują się legalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Celem nowelizacji z dnia 24 lipca 2015 r. było między innymi uszczelnienie systemu kontroli obrotu suszem i zapobieganie potencjalnym nieprawidłowością w tym zakresie. Biorąc pod uwagę zapowiedzi rządu dotyczące walki z wyłudzeniami podatku VAT, uszczelnieniem poboru wszystkich podatków oraz obserwowaną w Polsce skalą szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi, jesteśmy zdecydowanie przeciwni wprowadzaniu zaproponowanych w projekcie zmian.

Ponadto pragniemy zauważyć, że warunki o których mowa w projekcie ustawy są niejasne i mało precyzyjne. W naszej ocenie, proponowane zwolnienie mogłyby uzyskać praktycznie wszystkie podmioty pośredniczące w obrocie tytoniem z siedzibą w Polsce.

Największe zastrzeżenia budzą niejasne wymagania, takie jak:

1)      Posiadanie odpowiedniej infrastruktury do przechowywania suszu. Mogą to być w pełni profesjonalne magazyny, prowadzone z zachowaniem wszelkich norm, oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i ochroną obiektów przed kradzieżą, czy też wystarczy posiadać przysłowiowy garaż?

2)      Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania tytoniu. Mogą to być zakłady, które przetwarzają surowiec tytoniowy w taki sposób, że nadaje się on do przechowywania przez wiele lat, czy też wystarczy przetworzenie tytoniu polegające na usunięciu piasku z surowca tytoniowego np. przy pomocy sita budowlanego?

3)      Sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązanie się z zobowiązań podatkowych. Właśnie najlepszym sposobem weryfikacji tego faktu jest zdolność uzyskania zabezpieczenia akcyzowego, które może mieć jedną z wielu form przewidzianych przez ustawę o podatku akcyzowym:

a)      depozytu w gotówce,

b)      gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

c)       czeku potwierdzonego przez osobę prawną,

d)      weksla własnego,

e)      innego dokumentu mającego wartość płatniczą.

Koszty roczne obsługi tego typu zabezpieczeń wahają się w przedziale od jednego do kilku procent wartości całego zabezpieczenia akcyzowego w zależności od typu zabezpieczenia i indywidualnej oceny podmiotu starającego się o zabezpieczenie.

Biorąc pod uwagę zagrożenia wskazane w niniejszej opinii, postulujemy o nieprzekazywanie projektu do dalszych prac parlamentarnych.

 

Konfederacja Lewiatan, 2 marca 2016 r.

KL/96/39/417/PP/2016