Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - opinia


1)     
Odnosząc się do planowanych zmian w zakresie raportowania skarg do Komisji Nadzoru Finansowego, Konfederacja Lewiatan postuluje, żeby do Noty objaśniającej do załącznika nr 1 do Formularza 11 dodane zostało następujące zdanie:

W przypadku gdy skarga dotyczy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez tę instytucję lub wykonywanej przez nią działalności nie powiązanej bezpośrednio z jakimkolwiek produktem ubezpieczeń, w kolumnie A i B należy wpisać Inne.

Uzasadnienie proponowanej zmiany:

Wskazujemy, że zakłady ubezpieczeń zrzeszone w Konfederacji Lewiatan zauważają liczne problemy związane z  przypisaniem skarg w sprawie szkód/świadczeń do grupy ubezpieczeń np. w przypadku szkód likwidowanych na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy likwidacji bezpośredniej.

2)      Konfederacja Lewiatan postuluje zmianę terminu wdrożenia zmian w raportowaniu skarg , począwszy od 2Q 2017 r.  (tj. raport z danymi za 1Q 2017 r. i wówczas okresem poprzednim będzie 1Q 2016 r.).

Uzasadnienie proponowanej zmiany:

Zdaniem Konfederacji, odniesienie się do danych historycznych, gdy obowiązywała inna definicja skargi, jest niezasadne i może spowodować niewłaściwe agregowanie danych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę definicję „Poprzedniego okresu sprawozdawczego", który jest rozumiany jako analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego lub poprzedni rok obrotowy, pragniemy zwrócić uwagę na następującą kwestię: w związku z nowym formatem raportowania do KNF (produkt vs. tematyka reklamacji obejmuje 15 pozycji, w poprzednim formularzu było ich 6 - a co za tym idzie pojawia się inny sposób agregacji danych), przy raportowaniu danych za poprzedni okres sprawozdawczy, rozumiany jako analogiczny okres roku poprzedniego, może pojawić się problem z jednolitą agregacją wszystkich danych.

3)      Konfederacja Lewiatan pragnie również zauważyć, że sporządzanie sprawozdań odbywa się w oparciu o automatyczne raporty w dedykowanych systemach, a założenia do tych raportów są oparte na aktualnych regulacjach (tabela, układ, zakres). Zatem każda zmiana, wprowadzana do tych regulacji, powoduje konieczność dokonania zmian w systemach, które wymagają czasu i poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Konfederacja Lewiatan, 15 września 2016 r.

KL/383/187/ADP/2016