Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  

Uwagi ogólne

W opinii  Konfederacji Lewiatan, w projekcie ustawy występuje wiele zbyt ogólnych zapisów, których wprowadzenie może spowodować szereg wątpliwości interpretacyjych, a w konsekwencji rodzić ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Naszym zdaniem istnieje konieczność zmiany lub doprecyzowania zapisów odnoszących się w szczególności do:

-  nowych obowiązków informacyjnych wobec klienta (charakter otrzymywanego wynagrodzenia, możliwość złożenia reklamacji),

-  obowiązku przekazania przez dystrybutora wystandaryzowanego dokumentu, zawierającego informacje o umowie ubezpieczenia i dystrybutorze,

-  określania wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

-  zasad wynagradzania dystrybutora (zgodny z najlepiej pojętym interesem klienta, nie może mieć wpływu na oferowanie danego produktu),

-  szkoleń zawodowych (15 godzin rocznie),

-  sprzedaży pakietowej (koszt każdego produktu, możliwość odrębnego zakupu).

 

Wskazujemy ponadto, że projekt ustawy nie określa form w jakich mają być spełniane postanowienia tej regulacji podczas wykonywania czynności agencyjnych w procesie dystrybucji ubezpieczeń. Zdaniem Konfederacji istnieje konieczność ich doszczegółowienia lub zawarcia w ustawie postanowień delegujących doprecyzowanie w aktach wykonawczych.

Uwagi szczegółowe