Stanowisko do projektu rozporządzenia ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, przekazaliśy stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia.


1.       Paragraf 2 ust. 1 projektu

Projektowany przepis rozporządzenia określa odpowiedzialność podmiotu za szkody wyrządzone „w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej". Konfederacja Lewiatan pragnie wskazać, iż pojęcie „ochrony ubezpieczeniowej" jest pojęciem szerszym od pojęcia „okresu ubezpieczenia" i obejmuje również czas po upływie okresu ubezpieczenia, w którym mogą być zgłaszane do zakładu ubezpieczeń roszczenia z umowy ubezpieczenia. Zatem okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to czas bliżej nieokreślony, który wygasa po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej lub tez kończy bieg z upływem terminu przedawnienia na zgłaszanie roszczeń. Okres ubezpieczenia to termin wskazany w umowie ubezpieczenia, ustalony przez strony dokładną datą początkową i kończową, z reguły roczny. Gdyby więc przyjąć zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązanie, wystarczyłoby zawrzeć de facto jedną umowę na cały okres działalności, z której prowadzeniem związany jest obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Mając na względzie powyższe, proponujemy zastąpienie zwrotu „w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej" zwrotem „w okresie ubezpieczenia".

 

Proponowane brzmienie:

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, zwanego dalej „dostawcą", za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, podczas świadczenia usług zaufania.


2.       Paragraf 2 ust. 3 projektu

W projektowanym przepisie wyłączono możliwość umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Zwracamy uwagę, że w rozporządzeniach regulujących warunki obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej stosuje się zapis wskazujący, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody z wyjątkiem wymienionych w akcie, bez możliwości ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dotyczącego wypłaty odszkodowań.

Mając na względzie powyższe, w celu zapewnienia spójności rozwiązań legislacyjnych, Konfederacja Lewiatan postuluje doprecyzowanie tego przepisu poprzez dodanie, że brak możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dotyczy wypłat odszkodowań.

 

3.       Paragraf 4 projektu - vacatio legis

Zgodnie z projektowanym przepisem, rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Konfederacja pragnie zwrócić uwagę, że wejście w życie projektowanego rozporządzenia wymagać będzie po stronie zakładów ubezpieczeń wielu czynności administracyjnych, tj. m.in. zmian w systemach informatycznych czy opracowania taryf i wzorów dokumentów. Zakłady ubezpieczeń mogą przystąpić do spełniania wymaganych formalności dopiero po ogłoszeniu rozporządzenia, ponieważ dopiero wówczas wiadomo z całą pewnością jaka jest jego treść. Przeprowadzenie wszystkich koniecznych procesów wymaga czasu, a zaproponowany w rozporządzeniu 14-dniowy termin vacatio legis jest w naszej opinii niewystarczający.

Mając na względzie powyższe, postulujemy wydłużenie okresu vacatio legis rozporządzenia do 60 dni.

 

Konfederacja Lewiatan, Warszawa, 4 listopada 2016 r.,
KL/453/228/ADP/2016