Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu, z dnia 29 maja 2014 r., ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

Uwagi ogólne:
Niniejsze stanowisko ma, w szczególności, na celu ujednolicenie zasad panujących na rynku gier hazardowych w Polsce w odniesieniu do kanałów dystrybucji gier hazardowych w Polsce.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwa jest sprzedaż, za pośrednictwem kanału Internet, jedynie zakładów wzajemnych, tj. produktu o wysokim ryzyku uzależnień, nie dopuszczając w tym kanale dystrybucji sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych, które niosą niższe ryzyko uzależnień. W związku z tym proponujemy uzupełnić Projekt o zapisy wprowadzające możliwość sprzedaży wybranych produktów Totalizatora Sportowego za pośrednictwem sieci Internet. Zauważyć należy, że dopuszczenie sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego w sieci Internet pozwoli na wygenerowanie dodatkowych przychodów dla budżetu Państwa w postaci podatku od gier i dopłat w pierwszym pełnym roku prowadzenia sprzedaży w kwocie około 95 mln zł.

Ponadto, proponujemy rozszerzenie Projektu o zapisy dopuszczające możliwość współorganizowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez podmiot wykonujący monopol Państwa, europejskiej gry liczbowej. Europejska gra liczbowa jest grą tworzoną wspólnie przez loterie mające siedzibę na terenie Europy, którą odróżnia od gier liczbowych przeprowadzanie wspólnego losowania oraz wspólne budowanie puli na wygrane pierwszego stopnia. Jest to produkt szybko rozwijający się w Europie w postaci dwóch gier „EuroMillions" i „EuroJackpot". Ekonomicznym uzasadnieniem wprowadzenia europejskiej gry liczbowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwość zasilenia budżetu Państwa kwotą około 83 mln zł. z tytułu podatku od gier i dopłat w pierwszym roku organizacji (szacunki dla gry „EuroJackpot").

 

Uwagi szczegółowe:

 

Propozycja poprawek odnoszących się do dopuszczenia sprzedaży produktów podmiotu realizującego monopol Państwa przez sieć Internet.

 

Poprawka nr 1

Proponujemy w art. 9 UGH oznaczyć dotychczasową treść jako ust. 1 i dodać ust. 2 - 6 w brzmieniu:

2. Typowanie liczb, znaków lub innych wyróżników w grze liczbowej i wpłacanie stawek w tych grach oraz nabywanie losu lub innego dowodu udziału w loterii pieniężnej, z wyjątkiem loterii z natychmiastowym wynikiem gry, a także wpłacanie wygranych z tych gier lub loterii przez sieć Internet odbywa się przy użyciu strony internetowej spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw finansów, na wniosek tej spółki.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 przepisy art. 15d i art. 15e stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o zatwierdzenie strony internetowej, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1)    adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do typowania liczb, znaków lub innych wyróżników w grach liczbowych i wpłacanie stawek w tych grach oraz nabywania losu lub innego dowodu udziału w loterii pieniężnej, o której mowa w ust. 2, a także wpłacania wygranych z tych gier lub loterii;

2)    projektowanie zasad weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry;

3)    ekspertyzę dowodu udziału w grze liczbowej potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności;

4)    zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału gry.

5. Do zmian strony internetowej, o której mowa w ust. 2, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uzyskiwanie wyników gier liczbowych i loterii pieniężnych odbywa się poza siecią Internet.

 

Uzasadnienie do Poprawki nr 1

Zmiana ma na celu dopuszczenie kanału dystrybucji jakim jest sieć Internet dla produktów podmiotu realizującego monopol Państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych z wyłączeniem loterii o natychmiastowej wygranej. W ramach zaproponowanych zapisów proponujemy dopuszczenie do sprzedaży w sieci Internet produkty, których wynik ustalany jest poza siecią Internet, z wyłączeniem produktów o natychmiastowej wygranej, co ma  na celu zaproponowanie dopuszczenia sprzedaży w sieci Internet tylko produktów o najniższym ryzyku uzależnień. Polska jest jednym z ostatnich krajów europejskich w jakim sprzedaż produktów loteryjnych nie jest dopuszczona za pośrednictwem sieci Internet. Dodatkowo ustawa o grach hazardowych w obecnym brzmieniu powoduje, że podmiot realizujący monopol Państwa jest nierówno traktowany w stosunku do organizatorów zakładów wzajemnych, którzy mogą oferować swoje produkty za pośrednictwem sieci Internet. Dopuszczenie sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego wygeneruje dodatkowe wpływy do budżetu Państwa w postaci dopłat i podatku od gier. Ponadto należy zaznaczyć, że kanał Internet daje większe możliwości wprowadzenia zasad bezpiecznej gry i kontroli wydatków w stosunku do kanału naziemnego.

 

Poprawka nr 2

Proponujemy modyfikację zaproponowanego w Projekcie art. 15f UGH i nadanie mu następującego brzmienia:

 

Art. 15f.

1. W celu zapewnienia ochrony grającym przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet oraz spółka, o której mowa w art. 5 ust. 2, w związku z czynnościami dokonywanymi przez sieć Internet, mają obowiązek wdrożyć politykę odpowiedzialnej gry obejmującą w szczególności:

1)    umieszczanie na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej, w widoczny sposób:

a)    regulaminu gry,

b)    informacji o:

-   zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia,

-   ryzyku związanym z hazardem,

-   pozwoleniu na urządzanie gier wskazującym jego zakres przedmiotowy oraz termin ważności,

c)     nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)    wdrożenie procedur weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry;

3)    wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronach internetowych wykorzystywanych do czynności związanych z urządzaniem gry hazardowej, w szczególności poprzez:

a)    informowanie o czasie poświęconym grze w sposób widoczny przez cały czas po zalogowaniu oraz sygnałem dźwiękowym, emitowanym co godzinę o upływie czasu, jaki minął od rozpoczęcia gry,

b)    umożliwienie grającym:

-   uzyskanie informacji na temat wysokości typowań, wygranych i przegranych,

-   w przypadku zakładów wzajemnych, określanie dziennego, tygodniowego lub miesięcznego limitu środków, jakie mogą być przez nich wydatkowane na grę hazardową i powyżej których typowanie nie będzie możliwe,

-   w przypadku gier liczbowych i loterii pieniężnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 określenie:

                                                      i.        tygodniowego limitu środków, jakie mogą być przez nich wydatkowane na grę liczbową lub loterię pieniężną, o których mowa w art. 9 ust. 2, nie wyższego niż 3,5% kwoty bazowej określonej w art. 70,

                                                     ii.        miesięcznego limitu środków, jakie mogą być prze nich wydatkowane na grę liczbową lub loterię pieniężną, o których mowa w art. 9 ust. 2, nie wyższego niż 10% kwoty bazowej określonej w art. 70,

-   czasowego zawieszenia konta,

-   likwidacji konta;

4)    wdrożenie procedur umożliwiających terminową wypłatę wygranych i zwrot stawek.

2. Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet oraz spółka, o której mowa w art. 5 ust. 2 udostępniają na stronie internetowej informacje o wdrożonych zasadach polityki odpowiedzialnej gry nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, napisów informujących o ryzku związanym z hazardem, mając na względzie przeciwdziałanie uzależnieniom od hazardu.

 

Uzasadnienie do Poprawki nr 2

Propozycja zmiany wynika z propozycji Poprawki nr 1, tj. dopuszczenia kanału Internet jako kanału dystrybucji dla gier liczbowych i loterii pieniężnych. Głównym celem przedmiotowej zmiany jest rozszerzenie katalogu wymaganych działań również na zaproponowane gry liczbowe i loterie pieniężne oraz zastosowanie jednoznacznych zasad bezpiecznej gry dla wszystkich gier hazardowych jakie mogłyby być oferowane za pośrednictwem sieci Internet. Proponujemy dodatkowo, dla zwiększenia kontroli, wprowadzić limity kwotowe jakie gracze mogliby przeznaczać na grę w Internecie, tj.: limity tygodniowe i miesięcznie. Limity te spowodowałyby dodatkowe zmniejszanie ryzyka uzależnień graczy płynącego z udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych będących w ofercie monopolisty.

Poprawka nr 3

Proponujemy dokonać zmian w art. 29a ust. 3 UGH i nadać mu następujące brzmienie:

3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia, typowania liczb, znaków lub innych wyróżników w grach liczbowych i wpłacania stawek w tych grach oraz nabywania losu lub innego dowodu udziału w loteriach pieniężnych, o których mowa w art. 9 ust. 2, a także wpłacania wygranych z tych gier lub loterii przy użyciu sieci Internet.

 

Uzasadnienie do Poprawki nr 3

Proponowana zmiana wynika z Poprawki nr 1, tj. dopuszczenia sprzedaży produktów spółki realizującej monopol Państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych za pośrednictwem sieci Internet.

 

Poprawka nr 4

Proponujemy w art. 61 ust. 1 UGH dodać pkt. 2a) o następującym brzmieniu:

2a) w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet albo gier liczbowych, w których typowanie liczb znaków lub innych wyróżników, wpłacanie stawek i wypłacanie wygranych odbywa się przez sieć Internet oraz w przypadku loterii pieniężnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 - adres strony internetowej wykorzystywanej w tym celu i zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry hazardowej.

Uzasadnienie do Poprawki nr 4

Zmiana ma na celu uzupełnienie informacji jakie powinny być zawarte w regulaminie gier hazardowych, tj.  w przypadku, w którym dana gra zostanie dopuszczona do sprzedaży przez sieć Internet. W celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez graczy czynu zabronionego polegającego na udziale w grze poprzez nielegalne strony internetowe, gracze powinni mieć pełną wiedzę i świadomość przez jakie strony sprzedaż gier hazardowych jest dopuszczona. Dodatkowo regulamin danej gry, ze względu na ochronę grających, powinien jasno definiować warunki weryfikacji pełnoletności graczy.

 

Propozycja poprawek odnoszących się do dopuszczenia możliwości organizacji europejskiej gry liczbowej.

 

Poprawka nr 1

Proponujemy dokonać zmian w art. 2 ust. 1 pkt 1 UGH i nadać mu następujące brzmienie:

1)    gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, w wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, europejska gra liczbowa urządzana na obszarze państw, członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w ramach której czynności polegające na uzyskiwaniu wspólnego wyniku gry i tworzeniu wspólnej puli na wygrane odbywają się na tych obszarach oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się poprzez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalanego dla poszczególnych stopni wygranych.

Uzasadnienie do Poprawki nr 1

Proponowana zmiana ma na celu wprowadzenie do katalogu gier losowych opisanych w ustawie
o grach hazardowych nowego typu gry liczbowej. Jest to gra organizowana przez kilka lub kilkanaście loterii działających na rynkach europejskich (w przypadku gry „EuroMillions" są to: Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Szwajcaria, natomiast w przypadku gry „EuroJackpot": Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowenia, Szwecja i Włochy, która pozwala obywatelom różnych krajów brać udział w grze o jedną wspólną główną wygraną pierwszego stopnia, budowaną ze stawek z różnych krajów. Cechami odróżniającymi europejską grę liczbową od gry „narodowej" są: budowa wspólnej puli przez stawki wpłacane w różnych krajach, losowanie odbywające się w jednej wyznaczonej loterii (na terytorium jednego kraju) realizowane na rzecz wszystkich loterii oraz wyliczenie wygranej pierwszego stopnia przez jedną wskazaną loterię na rzecz innych. Wszystkie pozostałe czynności tj. przyjmowanie stawek, nadzór nad sprzedażą, pobieranie podatku i dopłat, wypłaty wygranych, rejestracja wygranych itp.  odbywają się na bazie przepisów lokalnych. Oznacza to, że zaproponowana zmiana nie wyłącza europejskiej gry liczbowej spod polskiej jurysdykcji, w tym przepisów ustawy o grach hazardowych.

Przedmiotowe rozwiązanie spowoduje, że europejska gra liczbowa traktowana będzie w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych jako gra liczbowa, w ramach której tylko niektóre czynności związane z jej urządzaniem (np. uzyskanie wyniku gry) będą mogły być przekazane podmiotowi loteryjnemu znajdującemu się na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż terytorium RP.

 

Poprawka nr 2

Proponujemy dokonać zmian w art. 23 ust. 3 UGH i nadać mu następujące brzmienie:

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku loterii promocyjnej, loterii audiotekstowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe, zakładów wzajemnych oraz europejskiej gry liczbowej, o której mowa w art 2 ust. 1 pkt 1.

Uzasadnienie do Poprawki nr 2

Mając na uwadze charakter europejskiej gry liczbowej oraz jej organizację przez kilka do kilkunastu podmiotów, a co za tym idzie wyznaczenie jednego z podmiotów loteryjnych, który na zlecenie innych podmiotów przeprowadza losowanie, uzyskiwanie wyniku gry liczbowej będzie realizowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym, niezbędne jest rozszerzenie kręgu przedsięwzięć w stosunku do których nie ma zastosowania regulacja zawarta w art. 23 ust. 2 UGH, która stanowi, że urządzenie do gier (jakim jest maszyna losująca) nie może stanowić własności osób trzecich, z wyjątkiem przypadku gdy są one przedmiotem umowy leasingu. Proponowana zmiana pozwala na używanie w europejskiej grze liczbowej dla ustalania wyniku gry urządzenia, które nie jest własnością monopolisty tj. Totalizatora Sportowego, lecz stanowi własność innego podmiotu spośród organizatorów europejskiej gry liczbowej.

Poprawka nr 3

Proponujemy dodać w art. 23a UGH ust. 8, o następującym brzmieniu:

8. Przepisy ust. 1 - 7 nie stosuje się do urządzeń używanych w europejskiej grze liczbowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że podlegają one kontroli właściwych do spraw gier organów kraju uzyskania wspólnego wyniku gry.

Uzasadnienie do Poprawki nr 3

Zaproponowana zmiana w  Poprawce nr 3 spowoduje, że organizowanie europejskiej gry liczbowej przy pomocy urządzenia pozwalającego na ustaleniu wyniku gry znajdującego się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będzie dozwolone w świetle przepisów ustawy o grach hazardowych. Zmiana ta wprowadza wymóg podlegania danego urządzenia kontroli właściwych organów w zakresie gier hazardowych państwa lokalizacji urządzenia używanego do uzyskiwania wyników europejskiej gry liczbowej. Kontrola urządzenia, o którym mowa w niniejszej poprawce, powinna zostać pozostawiona odpowiedniemu i właściwemu organowi władz kraju, w którym urządzanie to się znajduje, przede wszystkim z uwagi na uwarunkowania logistyczne i legislacyjne.

Poprawka nr 4

Proponujemy dodać w art. 28 UGH ust 2a o następującym brzmieniu:

2a. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie odrębnej umowy, czynności związane z uzyskaniem wspólnego wyniku gry w przypadku gdy czynności te są przeprowadzane w całości lub części w ramach europejskiej gry liczbowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1.

Uzasadnienie do Poprawki nr 4

Powyższa zmiana jest konsekwencją zaproponowanych wcześniej zmian umożliwiających organizowanie w ramach monopolu Państwa europejskiej gry liczbowej. Rozszerza katalog czynności jakie monopolista może powierzyć innym podmiotom, w szczególności czynności związanych z uzyskaniem wspólnego wyniku gry.

Poprawka nr 5

Proponujemy dokonać zmian w art. 73 pkt. 3 UGH (tj. art. 73 ust. 1 pkt. 3) UGH w brzmieniu zaproponowanym w Projekcie i nadać mu następujące brzmienie:

3) w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek, a w przypadku europejskiej gry liczbowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 - suma wpłaconych stawek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie do Poprawki nr 5

Poprawka ta ma na celu uniknięcie w przyszłości wątpliwości interpretacyjnych związanych z stosowaniem przepisów określających podstawę opodatkowania podatkiem od gier w stosunku do europejskiej gry liczbowej. Zaproponowany zapis definiuje wprost, że każda stawka z tytułu przystąpienia do europejskiej gry liczbowej na terenie RP, wpłacona podmiotowi wykonującemu monopol, tj. Totalizatorowi Sportowemu, podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach co stawki wpłacone za inne gry liczbowe.

 

Konfederacja Lewiatan,
Warszawa, 1 lipca 2014 r.