Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - uwagi

W nawiązaniu do pisma GZ.sp.0210.8.2017 z dnia 8 listopada 2017r., dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przekazaliśmy następujące uwagi:

Pragniemy wskazać, że obecny kształt ustawy pozbawia polskich przedsiębiorców dostępu do finansowania inwestycji prowadzonych w całości lub częściowo na terenach rolnych. Sprzedaż nieruchomości rolnej, a następnie jej wzięcie w leasing, przy obecnym brzmieniu ustawy, jest prawnie niemożliwe. W związku z tym zasadne jest wyłączenie zastosowania przepisów tej ustawy wobec posiadaczy niebędących rolnikami, którzy dążą do uzyskania finansowania inwestycji prowadzonych na terenach rolnych. Jako przykład tych ograniczeń pragniemy wskazać sytuację spółki prawa handlowego, która jest posiadaczem samoistnym nieruchomości, a której tytuł prawny do nieruchomości wynika z zawartej z bankiem umowy leasingu (zwrotnego) nieruchomości. Zgodnie z umową leasingu posiadacz, po zakończeniu i spłacie zobowiązań wynikających z zawartej umowy leasingowej,  powinien móc odkupić tą nieruchomość. Przepisy  przedmiotowej ustawy, a właściwie zakres jej wyłączeń, powoduje że  jest to niemożliwe, gdyż część nieruchomości ma przeznaczenie rolne, a posiadacz nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy.  Mając na uwadze powyższe, postulujemy rozszerzenie wyłączeń spod stosowania ustawy przewidziane w dyspozycji  art. 2a ust. 3, o przypadek zwrotnego przenoszenia prawa własności nieruchomości przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy.