Rejestr Należności Publicznoprawnych - uwagi

W nawiązaniu do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych przekazaliśmy poniższe uwagi.

Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, podmiotowi uprawnionemu, niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej, zainteresowanemu uzyskiwaniem danych z rejestru, organ prowadzący rejestr, na wniosek przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu, nadaje identyfikator i hasło uprawniające do dostępu do systemu. Tak zredagowany przepis może wskazywać, że wyszukiwanie danych w RNP ma się odbywać poprzez internetową wyszukiwarkę, w której manualnie miałyby być wpisywane dane weryfikowanego podmiotu, a wyniki wyszukiwania będą wyświetlane użytkownikowi systemu.  W związku z tym należy zwrócić uwagę, iż liczba raportów z informacjami  gospodarczymi pobieranych przez podmioty korzystające z usług BIG to dziesiątki milionów. Dostęp do tych informacji w zdecydowanej większości jest realizowany w drodze teletransmisji w trybie pełnej  on-line, co umożliwia bieżące potwierdzanie wiarygodności klienta lub kontrahenta.  

W takim samym trybie powinien być również realizowany dostęp do RNP, ponieważ tylko takie rozwiązanie zagwarantuje spełnienie jednego z podstawowych zadań, dla których powołano RNP.
W uzasadnieniu do projektu przepisów regulujących zasady utworzenia i funkcjonowania RNP wskazano wprost, że „Wymiana informacji gospodarczych w szerszym zakresie będzie wspierała przedsiębiorców w unikaniu kontraktowania z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi, a ponadto - przyczyni się do przeciwdziałania wyłudzeniom i oszustwom."

Jednakże zastosowanie manualnego sposobu pobierania danych z RNP w odniesieniu do BIG w zasadzie uniemożliwi korzystanie z tych danych przedsiębiorcom zainteresowanym weryfikacją wiarygodności płatniczej swoich klientów i kontrahentów za pośrednictwem biur informacji gospodarczej. Nie jest bowiem technicznie możliwe obsłużenie spodziewanej, znacznej liczby jednoczesnych zapytań przedsiębiorców z wykorzystaniem mechanizmu stworzonego do zadawania pojedynczych zapytań o dane. Dlatego wskazane byłoby uzupełnienie § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia w sposób, który umożliwi biurom informacji gospodarczej zautomatyzowany dostęp do danych zawartych w RNP za pomocą narzędzi informatycznych pozwalających na integrację systemów biur informacji gospodarczej z systemem informatycznym, w którym prowadzony jest RNP. W tym zakresie możliwą do zastosowania byłaby technologia połączeń WebService, która obecnie jest stosowana przez funkcjonujące na rynku BIGi.

Biorąc pod uwagę zakres delegacji ustawowej dla ministra, w ocenie Konfederacji Lewiatan projekt rozporządzenia nie wyczerpuje zakresu w postaci określenia sposobu i trybu korzystania z rejestru przez podmiot uprawniony. Wskazuje jedynie na sposób uzyskania dostępu i kryteria pozwalające na uzyskanie danych, natomiast nie wskazuje na sposób i tryb korzystania z rejestru. 

Dajemy pod rozwagę powyższe wątpliwości, ponieważ w naszej ocenie rozporządzenie nie wyjaśnia zasady korzystania z RNP.