Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

(A) Uwagi do art. 1 dot. zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

1)    art. 1 ust. 1 pkt a) - odniesienie do art. 2, gdzie dodaje się pkt. 1a ustawy (A)

                Projektodawca proponuje wprowadzenie do słowniczka definicji akcjonariusza („1a) akcjonariusz - należy przez to rozumieć wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością").

                Zastanawia, dlaczego akcjonariuszem ma być tylko wspólnik w sp. z o.o., jeśli w art. 2 ust. 1 zmienianej ustawy definiuje się spółkę znacznie szerzej: „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: spółce - należy przez to rozumieć spółkę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579 i 2255) oraz spółkę europejską w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2142)".

                Akcjonariuszowi w zmienianej ustawie przypisuje się wiele zadań, więc jeśli słowniczek jest uzupełniany, to powinien być uzupełniony w sposób nie budzący wątpliwości, których spółek te zadania akcjonariusza dotyczą.

2)      art. 1 ust. 1 pkt. b) - odniesienie do art. 2 pkt. 6 ustawy (A)

Projekt ustawy eliminuje z definicji członka organu nadzorczego „pełnomocnika wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 226)

3)      art. 1 ust. 3 - odniesienie do art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy (A)

Projektodawcy proponują, aby zbycie akcji i praw z akcji należących do SP nie wymagało zgody Rady ministrów, gdy Skarb Państwa posiada w spółce, której akcje lub prawa z akcji są zbywane - nie więcej niż 10% kapitału zakładowego, a wartość rynkowa zbywanych akcji lub praw z akcji nie przekracza 200 tys. zł.

Ograniczenie do 10% udziału w kapitale zakładowym jest uzasadnione. Cup na poziomie 200 tys. zł też można uznać za uzasadniony. Aczkolwiek projektodawcy nie wyjaśniają dlaczego ograniczenie zostało ustalone na poziomie 200 tys. zł.

Wątpliwość dotyczy wartości rynkowej. Nie wszystkie spółki, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa to spółki publiczne, których wycena rynkowa dokonuje się codziennie w czasie pracy GPW. Projekt nie precyzuje jak ma być określana wartość rynkowa akcji i praw z akcji (aby wiedzieć, że nie przekroczyło się 200 tys. zł) w sytuacji, gdy spółka nie jest spółką giełdową, a może zostać sprzedana bez zgody Rady Ministrów.

4)      art. 1 ust. 3 - odniesienie do art. 12 ust. 1 pkt. 3 ustawy (A)

W projekcie przewiduje się, że podmiot występujący o zgodę Rady Ministrów na zbycie akcji lub praw z akcji wskaże we wniosku o zgodę „pomiot, na rzecz którego nastąpi zbycie, jeżeli nastąpił jego wybór". Przy takim zapisie pojawia się wątpliwość, czy, jeśli przy występowaniu z wnioskiem o zgodę do Rady Ministrów podmiot, na rzecz którego nastąpi zbycie nie został jeszcze wybrany, występujący o zgodę Rady Ministrów na zbycie akcji lub praw z akcji powinien występować z uzupełnieniem wniosku, gdy podmiot, na rzecz którego nastąpi zbycie zostanie już wybrany, czy też przyjmuje się, że Rada Ministrów już tego wiedzieć nie musi.

5)      art. 1 ust. 3 - odniesienie do art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy (A)

Do wniosku o zgodę Rady Ministrów na zbycie akcji lub praw z akcji ma być dołączona wycena sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny. Część spółek, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa to spółki publiczne, których wycena rynkowa dokonuje się codziennie na GPW. Nie wszystkie z nich znalazły się na liście spółek, których akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbywane (art. 13). Czy w przypadku zbywania akcji lub praw z akcji takich spółek też wymagana będzie wycena sporządzona przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, czy też cena będzie ustalana wg procedur sprzedaży akcji obowiązujących spółki giełdowe. Projekt nie opisuje procedury sprzedaży akcji spółek giełdowych, których właścicielem jest Skarb Państwa. Jeśli niezbędna będzie wycena dwoma metodami, czy to oznacza, że jedną z nich będzie wycena giełdowa. Jeśli tak, to co w sytuacji, gdy ta druga wycena (np. metodą DCF) zostanie uznana przez Radę Ministrów za właściwą?

6)      art. 1 ust. 4 - dodanie do art. 13 ust. 1 pkt. 10a, 10b oraz 14a ustawy (A)

Do listy akcji i praw z akcji należących do Skarbu Państwa, które nie mogą zostać zbyte projektodawcy dopisują: PERN SA z siedzibą w Płocku, Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie, Polskie Koleje Państwowe SA z siedzibą w Warszawie. Tym samym będzie 27 (a nie 24) spółek, których akcji należących do Skarbu Państwa nie można sprzedać. Włączenie na listę spółki PERN można zrozumieć (zarządzanie siecią rurociągów). Nie ma natomiast merytorycznego, strategicznego uzasadnienia włączenia na tę listę Poczty Polskiej SA oraz PKP SA. 

7)      art. 1 ust. 6 - zmiany w art. 17 ust. 1 pkt. 2 lit. b, pkt. 3 lit. b, pkt. 4  lit. b ustawy (A)

Art. 17 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym mówi, że „podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga: (...) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (...) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej (...) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,(...) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej (...) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (...)". W projekcie nowelizacji ustawy odniesienie do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zastępuje się sformułowaniem „przepisy o rachunkowości". Można się domyślać, że chodzi o pakiet różnych dokumentów odnoszących się do rachunkowości przedsiębiorstw. Ale ustawa nie może w tym względzie pozostawiać przestrzeni do domyślania się, bowiem od „przepisów o rachunkowości" zależy, czy podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia wymaga nabycie, objęcie, zbycie akcji innej spółki.

Definicja przepisów o rachunkowości, czyli wskazanie dokumentów składających się na przepisy o rachunkowości, powinna znaleźć się w słowniczku, w art. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

8)      art. 1 ust. 6 - zmiany w art. 17 ust. 6 ustawy (A)

Projektodawca chce wprowadzić dla spółek publicznych, w których Skarb Państwa ma udziały,  obowiązek przedkładania organowi nadzorczemu przez organ zarządzający (wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie PR i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. Podmiot zobowiązany do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa będzie zobowiązany do podjęcia działań, których celem byłoby wprowadzenie tego obowiązku w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zapisanie go w statucie spółki.

Trudno zrozumieć nałożenie tego obowiązku tak na podmioty wykonujące prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, jak i na spółki publiczne. Przecież organ nadzorczy ma prawo w każdej chwili poprosić o takie dane i wyjaśnienia do nich, jeśli uzna to za potrzebne w procesie nadzorowania działalności spółki.

W przypadku spółek publicznych przygotowywanie takiego rocznego sprawozdania jest związane z ryzykiem upublicznienia informacji w nim zawartych, a wydatki reprezentacyjne, wydatki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie PR i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem są wrażliwymi danymi biznesowymi. Mogą bowiem upubliczniać realizowaną przez spółkę politykę marketingową, czy występujące w firmie problemy zarządcze.

Należy zrezygnować z proponowanego objęcia spółek, w tym szczególnie spółek publicznych, obowiązkiem przygotowywania sprawozdań zawierających wrażliwe biznesowo informacje i pozostać przy możliwości korzystania przez członków organów nadzorczych z prawa do uzyskiwania informacji niezbędnych w procesie nadzorowania spółki na posiedzeniach organów nadzorczych.

9)      art. 1 ust. 6 - dodanie do art. 17 ust. 6a po ust. 6 ustawy (A)

6a. Prezes Rady Ministrów może wyrazić zgodę, na wniosek podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, na podjęcie działań mających na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, w odmienny sposób wymagań, o których mowa w ust. 1 i 3 pkt. 2, uzasadniony ze względu na wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki lub rynku, na którym ona działa". Zapis ten oznacza, że rozporządzanie składnikami aktywów spółki (ust. 1) oraz zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku (ust. 3 pkt. 2) może być realizowane w odmienny sposób uzasadniony ze względu na wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki lub rynku.

Projektodawca nie precyzuje o jakie wyjątkowe okoliczności chodzi. Propozycja zapisu dot. art. 17 ust 6a powinna zawierać przynajmniej kryteria tych wyjątkowych okoliczności. Pozostawienie zapisu w takiej formie wprowadza uznaniowość w określaniu wyjątkowych okoliczności dotyczących spółki i rynku, które pozwalają na zastosowanie przy rozporządzaniu składnikami aktywów spółki oraz przy zwalnianiu z długu trybu nie opisanego w ustawie. A mówimy tu o majątku państwowym i procedury powinny być jednoznaczne i przejrzyste.

10)    art. 1 ust. 6 - dodanie do art. 17 ust. 7a po ust. 7 ustawy (A)

Uwaga tożsama z uwagą w punkcie 9) - uznaniowość przy tych samych decyzjach jak opisane w pkt. 9), ale dotyczy spółek z udziałem Skarbu Państwa, gdzie Skarb Państwa jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

11)    art. 1 ust. 7 - dotyczy art. 18 i zmian w ust. 1 ustawy (A)

Dotychczasowe brzmienie art. 18 ust. 1: „1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego".

Proponowana zmiana, to: „(...) że w przypadku gdy członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, ich powołanie, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników, następuje po przeprowadzeniu (...)".

Z proponowanej zmiany wynika, że członkowie organu zarządzającego mogą nie być powoływani przez organ nadzorczy. Ponadto nie została określona procedura dla sytuacji, gdy członkowie organu zarządzającego nie będą powoływani przez organ nadzorczy. Z zaproponowanego zapisu należy wnioskować, że w takiej sytuacji powołanie członków organu zarządzającego nie musi następować „po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego".

Nie można zgodzić się na taki zapis, bo oznacza on uznaniowość w podejmowaniu decyzji dotyczących członków organu zarządzającego przez podmioty inne niż organ nadzorczy w spółce. A mówimy o mieniu państwowym, którym zarządzanie nie może mieć charakteru uznaniowego.

12)    art. 1 ust. 9 - dotyczy dodania  art. 19a po art. 19 w ustawie (A)

Z proponowanych zapisów wynika, że osoby pełniące funkcje publiczne mogą być członkami organu nadzorczego w 2 spółkach w których udział Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, państwowej osoby prawnej i komunalnej osoby prawnej przekracza 50%. A jednocześnie osoby nie pełniące funkcji publicznych mogą być członkiem organu nadzorczego tylko w  jednej spółce.

Propozycja jest dziwna, bowiem kompetencje osób pełniących funkcje publiczne w zakresie nadzoru nad spółkami prawa handlowego, z reguły nie mające doświadczeń biznesowych, będą przeciętnie niższe niż osób takich funkcji nie pełniących. Szczególnie jeśli osoby nie pełniące funkcji publicznych będą wybierane do organów nadzorczych wg profesjonalnych kryteriów.

Generalnie niezrozumiałe jest delegowanie do organów nadzorczych jakichkolwiek spółek osób pełniących funkcje publiczne. Nie jest to tylko kwestia kompetencji, ale także obowiązków związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.

13)    art. 1 ust. 13 - dotyczy zmian w art. 29 ust. 3 ustawy (A)

Art. 29 dotyczy procedury podejmowania uchwał przez Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, do zadań której należy (art. 24) wydawanie opinii dotyczących: 1) kandydatów na członków organów nadzorczych wskazanych przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 2) dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym; 3) projektów aktów normatywnych w zakresie zarządzania mieniem państwowym; 4) kandydatów na członków organów zarządzających, w przypadku określonym w art. 26, 5) spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

W skład Rady wchodzi 9 członków.

Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 3: „3. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Rada podejmuje uchwały. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 5 członków Rady". Proponowana zmiana zdania drugiego mówi o tym, że „uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów".

Wydaje się to uzasadnione, bowiem głosujący za uchwała muszą uzyskać większość wobec sumy głosujących przeciw i wstrzymujących się.

(B) Uwagi do art. 3 dot. zmian w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

14)    art. 3 ust. 2 - dotyczy dodania art. 10c po art. 10b w ustawie (C)

Z proponowanych zapisów wynika, podobnie jak w przypadku proponowanych zmian w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (dodania  art. 19a po art. 19; patrz pkt. 12 niniejszej opinii), że osoby pełniące funkcje publiczne mogą być członkami organu nadzorczego w 2 spółkach w których udział Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, państwowej osoby prawnej i komunalnej osoby prawnej przekracza 50%. A jednocześnie osoby nie pełniące funkcji publicznych mogą być członkiem organu nadzorczego tylko w  jednej spółce.

Uwaga w odniesieniu do tej zmiany jest tożsama z uwagą zapisaną w pkt. 12 niniejszej opinii - propozycja jest dziwna, bowiem kompetencje osób pełniących funkcje publiczne w zakresie nadzoru nad spółkami prawa handlowego, z reguły nie mające doświadczeń biznesowych, będą przeciętnie niższe niż osób takich funkcji nie pełniących. Szczególnie jeśli osoby nie pełniące funkcji publicznych będą wybierane do organów nadzorczych wg profesjonalnych kryteriów.

Generalnie niezrozumiałe jest delegowanie do organów nadzorczych jakichkolwiek spółek osób pełniących funkcje publiczne. Nie jest to tylko kwestia kompetencji, ale także obowiązków związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.

(C) Uwagi do art. 6 dot. zmian w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe"

15)   Uchylenie art. 2 ust. 6 oraz art. 15 ust. 9 ustawy (F)

Proponowane uchylenia wynikają z tego, że PKP SA znajduje się na liście spółek, których akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte (art. 1 ust. 4).

Aczkolwiek ponownie należy wskazać, że nie ma merytorycznego uzasadnienia dla wpisywania PKP SA na listę spółek, których akcje należące do Skarbu Państwa nie mogą być sprzedane.

(D)Uwagi do art. 9 dot. zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami

16)   Dodanie w art. 4, po ust. 9 ust. 10 ustawy (I)

Proponowane brzmienie ust. 10 w art. 4: „10. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń zawierają postanowienia przewidujące, że wartość wynagrodzenia całkowitego i uzupełniającego powiększa się o należny podatek od towarów i usług".

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących: (1) Skarbowi Państwa, (2) jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, (3) państwowym osobom prawnym, (4) komunalnym osobom prawnym - w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.

Art. 5 ust 1. ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami mówi o tym że „projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń przewidują, że: z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej".

Proponowany zapis w dodanym ust. 10 art. 4 jest konsekwencją tego, że osoby kierujące niektórymi spółkami (w których akcje lub udziały ma Skarb Państwa, JST i ich związki, państwowe osoby prawne i komunalne osoby prawne) są przedsiębiorcami, a nie osobami zatrudnionymi na umowy o pracę w oparciu o Kodeks Pracy.

Nie ma żadnego uzasadnienia, aby osoby kierujące niektórymi spółkami (Skarbu Państwa, jst, państwowych i komunalnych osób prawnych) świadczyły usługi zarządzania nimi jako przedsiębiorcy. Jeśli ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, dla zmniejszenia ryzyka, wyłączą akcje największych spółek należących do Skarbu Państwa (26 po uzupełnieniu) z możliwości sprzedaży, to zastanawiające jest dlaczego wprowadza się rozwiązania pozwalające na zarządzanie tymi spółkami przez osoby nie związane ze spółką kodeksową umową o pracę, a przez osoby będące odrębnym przedsiębiorcą.

Ponadto jest to działanie na niekorzyść finansów publicznych, bowiem osoby kierujące niektórymi spółkami jako przedsiębiorcy będą płacić niższą składkę na FUS (od 60% przeciętnego wynagrodzenia, a nie od otrzymywanego dochodu) oraz niższy podatek dochodowy, bo jako przedsiębiorcy mogą wybrać np. liniowy PIT (19%) i tym samym nie wpadają w 2. próg podatkowy (32%).

Zapis art. 5 i dodany do art. 4 ust. 10 są nie do zaakceptowania.

17)   Dodanie w art. 5, ust. 2 - dodanie pkt. 5 ustawy (I)

Proponowane brzmienie pkt. 5: „5) uprawnienia członków organu zarządzającego do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w roku obrotowym".

Konsekwencją tego, że osoby kierujące niektórymi spółkami są przedsiębiorcami świadczącymi usługi zarządzania jest konieczność dania im urlopu w trybie innej niż Kodeks Pracy ustawy.

Pytanie jednak dlaczego osoby kierujące niektórymi spółkami mają mieć gorsze warunki urlopowe niż pracownicy zatrudnię na podstawie Kodeksu Pracy (24 dni kalendarzowe a nie 26 dni roboczych). Jeśli urlop ma służyć odpoczynkowi pozwalającemu na regenerację zdolności do pracy, to osoba zarządzająca niektórymi spółkami potrzebuje takiej regeneracji w takim samym wymiarze jak inni pracownicy.

Należy zaproponować, aby dodany pkt. 5 do art. 5 ust 2 brzmiał: „5) uprawnienia członków organu zarządzającego do płatnej przerwy w świadczeniu usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku obrotowym".

18)   W art.9 po ust. 4 dodanie ust. 5 ustawy (I)

Dotyczy konieczności powiększenia wartości wynagrodzenia likwidatora w likwidowanej spółce o VAT.

Zastrzeżenia do tego zapisu są tożsame z zastrzeżeniami przestawionymi w pkt. 20 niniejszych uwag.

19)   Zmiana brzmienia ust. 2 w art. 21 ustawy (I)

Zmiana dotyczy dwóch kwestii: (1) wskazuje właściwe organy - Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów - którym ma być przekazywana informacja w sprawie realizacji obowiązku polegającego na ukształtowaniu i stosowaniu w spółce, której dotyczy ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego oraz (2) wydłużenia z 3 miesięcy do 9 miesięcy od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia  informacji ws realizacji obowiązku wynikającego z art. 2 ustawi o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (podejmowanie działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą).

W Uzasadnieniu do projektu ustawy zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw nie ma wyjaśnienia przyczyn dla których Projektodawca chce wydłużyć okres przekazywana informacji w sprawie realizacji obowiązku polegającego na ukształtowaniu i stosowaniu w spółce, której dotyczy ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego z 3 do 9 miesięcy od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Nie ma merytorycznego uzasadnienia do takiego wydłużenia. Tym samym w ust. 2 w art. 21 powinien zostać zapis o 3 miesiącach, w których informacja ma być przekazana.

20)   Dodanie po ust. 2 w art. 21 ust. 3 w ustawie (I)

Dodanie tego zapisu jest tożsame ze zmianą zapisu w art. 21 ust. 2. Dotyczy jednak przekazywania informacjo wojewodzie przez spółki, w których akcje lub udziału wojewoda posiada.

Zastrzeżenia do ust. 3 są zatem tożsame z zastrzeżeniami do zmian w ust. 2 art. 21 zapisanymi w pkt. 23 niniejszej opinii.

KL/451/152/1939/MSK/2017