Uwagi do projektu z dnia 24 lutego 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem wydania nowego rozporządzenia, zastępującego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. 2013, poz. 1076), jest dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów. Rozporządzenie znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Analiza przepisów projektu rozporządzenia (z dnia 24 lutego 2017 r.) rodzi obawy przedsiębiorców, że podstawowy cel, któremu ma służyć rozporządzenie, nie zostanie osiągnięty, tj. nie  zostanie zniesiona konieczności wydruku oryginału paragonu w formie papierowej, na rzecz formy elektronicznej, co jest szczególnie istotne dla funkcjonowania branży e-commerce. Pomimo realizacji transakcji za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży, gdzie powszechne jest akceptowanie przez kupujących dokumentów sprzedażowych w formie elektronicznej, sprzedawca dalej zobowiązany będzie dokonywać wydruków paragonów fiskalnych. Taki obowiązek wymusi konieczność realizacji niepotrzebnych czynności, będą one polegać na zorganizowaniu dyżurów przy kasie przez osoby je obsługujące, wymiany rolek z papierem, utylizacji niepotrzebnych wydruków, wykonaniem przeszkolenia pracowników, dodatkowo kosztem będzie zużycie papieru oraz konieczność utrzymywania jego odpowiedniego zapasu bez którego nie będzie możliwości prowadzenia sprzedaży.

Zgodnie z projektowanym § 2 ust. 6 rozporządzenia, przez emisję paragonu rozumie się utworzenie i zapis w pamięci fiskalnej lub chronionej kasy dokumentów w postaci elektronicznej oraz wydruk dokumentu w postaci papierowej na drukarce kasy. Ponadto w § 40 wskazano, że kasa rejestracyjna zapewnia rejestrację dokonywanych transakcji sprzedaży, kończących się każdorazowo emisją paragonu fiskalnego lub faktury (...). Analiza wskazanych, § 2 ust. 6 i § 40 projektu rozporządzenia, jednoznacznie wskazuje na konieczność wydruku oryginału paragonu pomimo licznych zmian zmierzających do cyfryzacji ewidencji na kasach fiskalnych.  Zaproponowana treść pojęcia emisji paragonu, odnoszącej się do rejestracji sprzedaży, wprost nakazuje dokonanie wydruku paragonu w formie papierowej. Powyższe prowadzi do wniosku, iż po wejściu w życie proponowanego rozporządzenia dalej koniecznym będzie drukowanie z kasy fiskalnej oryginałów paragonów w każdym przypadku.

Regulacją najbardziej odpowiednią dla przedsiębiorstw jest wprowadzenie przepisu dającego możliwość wykonania wydruku, a nie ich bezwzględnego obowiązku. Jeśli takie podejście nie jest akceptowalne przez projektodawcę, postulujemy o wprowadzenie możliwości odstąpienia od wydruku w zależności od okoliczności, np. dla transakcji zawartych za pośrednictwem Internetu. Zmiany tej można dokonać poprzez dodanie regulacji wskazującej na możliwość wykonania wydruku lub okoliczności pozwalające na odstąpienie. Dodatkowo należy usunąć z definicji pojęcia emisja (§ 2 ust. 6) fragment dotyczący wydruku paragonu w formie papierowej, lub rozszerzyć go o alternatywę odnoszącą się do postaci elektronicznej.

Ponadto uwzględniając cel jakiemu służyć mają zmiany wprowadzane w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, a także równolegle proponowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, postulujemy rezygnację z konieczności drukowania i dołączania paragonów fiskalnych do faktury, którą dokumentowana jest sprzedaż.   

Konfederacja Lewiatan