Zmiana niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego

W odpowiedzi na pismo DPP.3.0210.106.2017.ND.6 z dnia 20 września 2017r. dotyczące projektu  ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno - budowlanego, zgłosiliśmy następujące uwagi.

1.       Wątpliwości budzi art. 5 pkt 1, który dokonuje zmian w art. 7 ustawy - Prawo energetyczne poprzez dodanie ust. 9a i ust. 9b, które stanowią o braku możliwości odmówienia przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,  obiektów i urządzeń zrealizowanych na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Są to zapisy  niekorzystne z punktu widzenia ekonomicznego, dla działalności operatorów systemów dystrybucyjnych. Przepis nie podaje źródeł finansowania przyłączania do sieci obiektów i urządzeń, dla których nie znajduje to uzasadnienia ekonomicznego. Obszar działalności operatorów systemów dystrybucyjnych, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, jest regulowany przez Prezesa URE. W związku z tym, koszty przyłączenia odbiorców, nawet te nie spełniające warunków ekonomicznych, będą musiały mieć swoje pokrycie w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE. Wydanie warunków przyłączenia charakteryzuje się różną skalą trudności i skomplikowania, w zależności od grupy przyłączeniowej. Przykładowo w przypadku przyłączenia do sieci 110 kV operator systemu dystrybucyjnego musi wyłonić wykonawcę ekspertyzy, wykonać ekspertyzę wpływu przyłączenia na sieć, przygotować warunki i uzgodnić je z operatorem systemu przesyłowego PSE S.A. (na co PSE S.A. ma wg  IRiESP 2 miesiące). Dlatego termin 14 dni od dnia złożenia wniosku, o określenie warunków przyłączenia, niezależnie od tego, do jakiej grupy przyłączeniowej zaliczony jest podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest nierealny i wymaga korekty lub zróżnicowania ze względu na stopień złożoności przygotowania takich warunków.

2.       W art. 5 pkt 2, dotyczącym dodawanego art. 57a ustawy - Prawo energetyczne proponujemy, aby sankcja finansowa za niewydanie warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 7 ust. 9b, była wypłacana przez przedsiębiorstwo energetyczne bezpośrednio klientowi ubiegającemu się o przyłączenie w wysokości 250 zł, za każdy dzień opóźnienia.

3.       Proponuję ponownie rozważyć zmiany dokonywane art. 7 pkt 18, który modyfikuje art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proponowana zmiana przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez wprowadzenie obowiązku graniczenia z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż budynek pomocniczy, może w znaczącym stopniu ograniczyć możliwość realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o konstrukcję decyzji o warunkach zabudowy. Zdając sobie sprawę z celu realizowanego takim zapisem, uznajemy jednak, iż takie zaostrzenie przesłanek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy może niekorzystnie wpłynąć na możliwość  realizacji inwestycji.