Lewiatan apeluje o przyjęcie ustawy o promocji zatrudnienia

O szybkie przyjęcie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw apeluje do senatorów Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem pracodawców ustawa jest potrzebna do tego, żeby szybciej i skuteczniej ograniczać bezrobocie oraz zapewnić znacznej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby bezrobotne i ich rodziny, skorzystanie z powoli odradzającego się wzrostu gospodarczego.

Konfederacja Lewiatan popiera przeprowadzenie kompleksowej reformy rynku pracy, która idąc za przykładem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, doprowadzi do zwiększenia efektywności usług rynku pracy i poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Nowelizacja taka jest potrzebna, ponieważ system publicznych służb zatrudnienia funkcjonujący w oparciu o dotychczasowe regulacje jest nieefektywny, na co wskazały m.in. niedawno ogłoszone wyniki kontroli NIK dotyczące wsparcia zatrudnienia osób w wieku 50+. Bez szybkich zmian proponowanych w nowelizacji przygotowanej przez rząd nie uda się znacząco ograniczyć poziomu bezrobocia.

Obecny projekt ustawy jest efektem wielu szerokich i długotrwałych konsultacji i uzgodnień. Dlatego na obecnym etapie prac legislacyjnych szkodliwe byłoby otwieranie dyskusji nad tymi rozwiązaniami oraz proponowanie nie do końca przemyślanych zmian. Dlatego Lewiatan apeluje do senatorów o jak najszybsze przyjęcie tej ustawy oraz o nie wprowadzanie zmian w projekcie przyjętym przez Sejm.

Konfederacja Lewiatan