Senat przyjął ustawę o promocji zatrudnienia

Senatorowie przyjęli ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan pozwoli ona szybciej i skuteczniej ograniczać bezrobocie.

Pracodawcy cieszą się z decyzji Senatu, ponieważ nowe przepisy pozwolą znacznej części społeczeństwa, jaką stanowią osoby bezrobotne i ich rodziny, na skorzystanie z odradzającego się wzrostu gospodarczego.
Konfederacja Lewiatan od początku popierała przeprowadzenie kompleksowej reformy rynku pracy, która idąc za przykładem innych państw członkowskich Unii Europejskiej, doprowadzi do zwiększenia efektywności usług rynku pracy i poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Nowelizacja przepisów była potrzebna ponieważ system publicznych służb zatrudnienia funkcjonujący w oparciu o dotychczasowe regulacje jest nieefektywny, na co wskazały m.in. niedawno ogłoszone wyniki kontroli NIK dotyczące wsparcia zatrudnienia osób w wieku 50+.

Przyjęta przez Senat ustawa jest efektem wielu szerokich, długotrwałych konsultacji i uzgodnień. Większość senatorów zagłosowała za przyjęciem zmian w ustawie, nie wprowadzając żadnych poprawek. Teraz trafi ona do podpisu Prezydenta RP.

Konfederacja Lewiatan