Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo pracy i rynek pracy

 • 2016-01-25 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

  Ustawodawca w celu stworzenia jednej kompleksowej regulacji dotyczącej kluczowych zagadnień związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług, przygotował projekt ustawy, który obejmuje zagadnienia normowane tzw. dyrektywą podstawową 96/71/WE oraz dyrektywą 2014/67/UE.

 • 2015-11-10 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinia do projektu MPiPS zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Polski rynek pracy nadal zaliczany jest do rynków wschodzących, charakteryzujących się krótką historią, dużą dynamiką wzrostu i ciągle rozwijającymi się regulacjami prawnymi. Niedoskonałość w zakresie działania instytucji rynku pracy i aktywnych polityk rynku pracy wpływa na niską efektywność tego rynku.

 • 2015-08-25 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  W opiniowanym projekcie proponuje się dodanie w Art. 71 ust. 2 dodatkowego punktu nr 9, przez co nastąpiłoby uwzględnienie przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do okresu 365 dniu, w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, również okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567), jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

 • 2015-07-27 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  W odpowiedzi na pismo (DUS.5000.9.2015.DK) z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków, Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do określonego zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub wysokość tych zasiłków, a także wymaganych dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty tych zasiłków, z wyjątkiem konieczności doprecyzowania dwóch kwestii.

 • 2015-07-22 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy

  Popieramy możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego.

 • 2015-07-13 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Program rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia na lata 2015-2018

  Konfederacja Lewiatan wyraża pozytywną opinię do Programu rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia na lata 2015-2018, Warszawa czerwiec 2015 (wersja pierwsza) przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2015-05-25 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Zmiana ustawy Kodeks pracy - uwagi

  W związku z podjętymi pracami w Podkomisji stałej do spraw rynku pracy w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3321), Konfederacja Lewiatan zwróciła się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie i przyjęcie na najbliższym posiedzeniu Podkomisji następujących poprawek.

 • 2015-04-21 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Poparcie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego

  W odpowiedzi na pismo numer DDP-1.07.18.2015.MKG.2 z dnia 7 kwietnia 2015 r. uprzejmie informuję, że Konfederacja Lewiatan popiera przyjęcie i dalsze procedowanie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego w kształcie przesłanym do konsultacji przy wyżej wymienionym piśmie.

 • 2015-04-08 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego - stanowisko

  W odpowiedzi na pismo numer DDP-VI.02100.5.1015.KW Ldz.974 z dnia 2 kwietnia 2015 r., przekazujące wniosek Związku Pracodawców - Business Centre Club (ZP BCC) w sprawie zmian do uzgodnionego z pozostałymi organizacjami partnerów społecznych projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego, przedstawiamy poniżej stanowisko Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-04-07 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  List otwarty do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Członkowie Konfederacji Lewiatan stale zgłaszają szereg problemów i zastrzeżeń dotyczących kontroli przez ZUS płatników składek w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Przedsiębiorcy informują, że kontrole są przeprowadzane w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek.

Przejdź do archiwum