Lewiatan o bezpieczeństwie i higienie pracy

Ze względu na zróżnicowany poziom rozwoju państw członkowskich UE należy przyjmować minimalne standardy służące poprawie środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zaś na poziomie krajowym wdrażać takie rozwiązania, które będą adekwatne do możliwości i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw - uważa Konfederacja Lewiatan.

Taką opinię wyrazili pracodawcy do przygotowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stanowiska rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020.

Konfederacja Lewiatan uważa, że proponowane cele strategiczne na najbliższy sześcioletni okres uwzględniają podstawowe wyzwania występujące w całej Unii Europejskiej i wymagające dalszego działania w ramach prowadzonej polityki zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

- Naszym zdaniem zapobieganie zagrożeniom oraz promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie zarówno dla poprawy jakości i warunków pracy, jak i promowania konkurencyjności. W dłuższej perspektywie służy
też obniżaniu kosztów i poprawia komfort pracy - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W najbliższych latach szczególnie istotne będą trzy cele: ułatwienie przestrzegania przepisów dotyczących BHP, w szczególności przez mikroprzedsiębiorstwa, uproszczenie istniejących przepisów i dostosowanie ich do aktualnego poziomu rozwoju oraz uwzględnienie w podejmowanych działaniach kwestii starzenia się społeczeństwa, w tym pojawiania się nowych zagrożeń, ochrony przed chorobami związanymi z pracą.
Przy realizacji tych celów trzeba pamiętać o dokonaniu przeglądu i oceny skuteczności dotychczasowych działań i stosowanych narzędzi ułatwiających wdrażanie i przestrzeganie przepisów i zasad bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Ważne jest też rozpowszechnianie dobrych praktyk dotyczących sposobów poprawy warunków bhp na potrzeby pracowników w starszym wieku.

Ważną rolę odgrywają przedsięwzięcia o charakterze nielegislacyjnym obejmującym rozpowszechnianie informacji, poszerzanie wiedzy i zwiększanie świadomości zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. O tyle jest to ważne, że wskutek intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii otwierają się nowe możliwości elastycznych i interaktywnych procesów pracy. Istotne jest gromadzenie rzetelnych danych statystycznych, zwłaszcza gdy chodzi o różne zagrożenia związane
ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy.
Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie dialogu z partnerami społecznymi, którzy dysponują odpowiednim potencjałem w przedstawianiu rozwiązań służących tworzeniu lepszego środowiska
w miejscu pracy.

Konfederacja Lewiatan