Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

W odpowiedzi na pismo numer BON-VIII-2101-44(15)-MB/14 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konfederacja Lewiatan przesłała następujące uwagi.

1) Zmiana ma wprowadzić zwiększenie wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z obecnych 60% do 80% kosztów sprzętu oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z obecnych 80% do 95% kosztów przedsięwzięcia, przy czym zachowano maksymalne progi dofinansowania do wysokości odpowiednio pięciokrotnego i piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyjęcie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie udzielane w ramach zaplanowanych na ten cel środków finansowych. Zmiany w opinii projektodawcy będą miały pozytywny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych.

2) Zwiększenie udziału dofinansowania ze środków PFRON kosztów sprzętu oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przy zachowaniu zaplanowanej wcześniej puli środków na ten cel w ocenie Konfederacji Lewiatan spowoduje, że sfinansowanych zostanie mniej przedsięwzięć mających na celu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz, że mniej osób otrzyma wsparcie w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. W tej sytuacji budzi wątpliwość ocena projektodawcy odnośnie pozytywnego wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych.

3) Zarówno w załączonym do projektu rozporządzenia uzasadnieniu, jak i formularzu przedstawiającym ocenę skutków regulacji nie przedstawiono informacji, z których wynikałoby uzasadnienie dla wprowadzenia projektowanej zmiany. W uzasadnieniu wskazuje się bardzo ogólnie, że zmianę proponuje się „w związku z licznymi postulatami osób niepełnosprawnych oraz mając na uwadze przełamywanie barier uniemożliwiających tym osobom samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia". Brak jest informacji jak dużej grupy osób niepełnosprawnych dotyczyły te postulaty. Nie przedstawiono także, czego faktycznie dotyczyły postulaty osób niepełnosprawnych, na czym polegał zgłaszany przez te osoby problem oraz czy przeanalizowano inne rozwiązania, które mogłyby stanowić odpowiedź na zgłaszany problem. W związku z tym

brak także informacji, które mogłyby potwierdzić, czy projektowana zmiana polegająca na zwiększeniu dofinansowania, stanowi optymalne rozwiązanie tego problemu.

4) Ponadto w uzasadnieniu i OSR projektu rozporządzenia nie przedstawiono argumentów, które uzasadniałyby szczegóły propozycji. Nie jest jasne dlaczego proponuje się zwiększenie wysokości dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z obecnych 60% do 80%, a nie np. 70% albo 75%. Podobne wątpliwości budzi zwiększenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z obecnych 80% do 95%. W uzasadnieniu i OSR powinny się znaleźć analizy wariantów dla różnych poziomów dofinansowania z oceną skutków poszczególnych wariantów, tzn. mianami w liczbie osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz liczby lub wartości przedsięwzięć mających na celu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, które mogą zostać zrealizowane.

5) Należy także zauważyć, że o ile zakłada się, że zmiany wprowadzone w rozporządzeniu nie wpłynął na strukturę wydatków PFRON, to założenie to obowiązuje jedynie w początkowym okresie wdrażania rozporządzenia. Można przypuszczać, że z czasem, w związku z malejącą liczbą osób, które otrzymują pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt oraz zmniejszającą się liczbą finansowanych projektów (mechanizm omówiono w pkt. 2) powstanie presja na zwiększenie puli środków przeznaczanych na te cele. Presja tak może spowodować uszczuplenie wydatków na inne ważne społecznie zadania PFRON. W szczególności należy zadbać, aby zachować finansowanie na działania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, które w naszej ocenie stanowi jedno z najważniejszych działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych i umożliwiających tym osobom samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia.

6) Wobec przedstawionych wyżej wątpliwości oraz koniecznością uzupełnienia projektu rozporządzenia o materiały pozwalające na ocenę jego skutków Konfederacja Lewiatan negatywnie opiniuje przesłany do konsultacji projekt.