Powoływanie komitetów monitorujących

List do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego w sprawie komitetów monitorujących.

Warszawa, 19 grudnia 2014 r.
KL/829/ML/2014

Pan
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

W związku z kończącymi się pracami nad programami operacyjnymi na lata 2014-2020 oraz koniecznością powołania komitetów monitorujących, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 14 ust. 4 pkt. 4) jesteśmy podmiotem, do którego bezpośrednio należy skierować zaproszenie do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny na lata 2014-2020. Zaproszenie nie powinno być kierowane do partnerów społecznych poprzez Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego lub inne gremia. Przywołany przepis stwierdza, że Instytucja zarządzająca programem zwraca się pisemnie do wszystkich organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, których przedstawiciele wchodzą w skład:

a) Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych - w przypadku krajowego programu operacyjnego,
b) właściwej wojewódzkiej komisji dialogu społecznego - w przypadku regionalnego programu operacyjnego,
o wyznaczenie, z uwzględnieniem zakresu programu operacyjnego, jednego lub więcej przedstawicieli do składu komitetu monitorującego.

Potwierdzamy, że w przypadku Konfederacji Lewiatan powyższy warunek, dotyczący udziału w pracach komitetu monitorującego regionalny program operacyjny, jest spełniony.


Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:
Pani Maria Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju