Poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - uwagi

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1.       Zgodnie z art. 9 oa. 1. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 87), „prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu jest obowiązany przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub gminie, z którymi ma zawarte umowy, informację o odpadach, przekazanych mu przez tego przedsiębiorcę lub gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów". Jednakże zakres tych danych jest daleko mniej szczegółowy niż konieczny do wyznaczenia poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu rozporządzenia. Pojawia się zatem pytania na jakiej podstawie podmiot odbierający odpady komunalne będzie mógł żądać od RIPOK tak szczegółowych danych potrzebnych do wyliczeń?

2.       Wskaźnik LR, określający liczby mieszkańców na obszarze gminy wg GUS za dany rok. Według naszej wiedzy, GUS podaje dane za dany rok w następnym roku kalendarzowym i to długo po okresie sprawozdawczym. Proponujemy, aby do wyliczeń LR wykorzystać dane z gminy zgodnie z złożonymi deklaracjami za dany rok sprawozdawczy.

3.       Wskaźnik Uo określający udział podmiotu odbierającego odpady na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług w roku poprzedzającym dany rok rozliczeniowy. Służy on do wyznaczenia wskaźnika TR, tj. osiąganego w danym roku poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Przyjęcie, tak jak zostało to zaproponowane w projekcie,  Uo = 1 w przypadku, gdy w poprzednim roku podmiot odbierający odpady nie funkcjonował, bardzo zniekształca wskaźnik TR. Proponujemy, aby w takim przypadku, UO był wyznaczany jako ilość odebranych przez gminę odpadów komunalnych w poprzednim roku sprawozdawczym do ilości odpadów komunalnych odebranych przez podmiot w roku, którego sprawozdanie dotyczy.  

 

KL/338/111/1410/DK/2017