Uwagi do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie ustawy - Kodeks Pracy

Warszawa, 25 listopada 2016 r.
KL/492/240/2355/RL/2016

Pan
Marcin Zieleniecki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2016 r. (znak: DUS.I.0500.5.2016JK, otrzymane w dniu 28.10.2016 r.), przy którym przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ( z dnia 19 października 2016 r.) uprzejmie informuję, iż Konfederacja Lewiatan popiera proponowane wprowadzenie nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Jednocześnie Konfederacja Lewiatan stanowczo sprzeciwia się propozycji przedstawionej w art. 2 projektowanej ustawy, tj. zmianie art. 23 ust. 1 i art. 26 pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych ustaw (Dz. U. 1066 i 1735 oraz z 2016 poz. 960), w zakresie w jakim propozycja doprowadzi do wydłużenia terminu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej formie - na drukach ZUS ZLA. Zgodnie z proponowaną zmianą zaświadczenia lekarskie w dotychczasowej formie - na drukach ZU ZLA będą mogły być wystawiane do dnia 31 grudnia 2018 r. Uważamy, iż wydłużenie okresu przejściowego na stosowanie dotychczasowych form zwolnień nie ma uzasadnienia. Należy pamiętać, iż zaproponowane w 2015 r. zmiany w zasadach wystawiania zwolnień realizowały szereg bardzo istotnych z punktu widzenia pracodawców celów, takich jak:
- automatyczne informowanie płatników składek o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym;
- zwiększenia możliwości prowadzenia działań kontrolnych;
- ograniczenia możliwości popełniania nadużyć; elektroniczne zaświadczenie lekarskie jest znacznie trudniejsze do sfałszowania niż papierowe.


Wspomniane cele zachowują na aktualności i dlatego też Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, iż rozwiązania przejściowe powinny obowiązywać do dnia 31 grudnia 2017 r.

Z poważaniem,


Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Opinia