Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Regulamin

 

Regulamin Postępowania Mediacyjnego

§1.   

Postanowienia wstępne

1.                 Regulamin określa zasady prowadzenia postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji Lewiatan („Centrum").

2.                 Postępowanie mediacyjne ma na celu doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy spornej między stronami i może być wszczęte:

(a)               na wniosek jednej strony lub obu stron na podstawie wiążącej je umowy o mediację;

(b)               w braku umowy o mediację na wniosek jednej ze stron, jeżeli pozostałe strony wyrażą zgodę na mediację;

(c)               z inicjatywy Centrum, jeżeli strony wyraziły zgodę na mediację.

3.                 Strony sporu i mediator mogą zgodnie określić odmienne reguły postępowania mediacyjnego niż zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

§2.   

Wszczęcie postępowania mediacyjnego

1.                 Postępowanie uważa się za wszczęte:

(a)               z chwilą złożenia w Centrum wniosku o przeprowadzenie mediacji z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie, jeżeli strony wiąże umowa o mediację pod warunkiem uiszczenia pełnej opłaty wstępnej w wysokości określonej w taryfie opłat obowiązującej w dniu złożenia wniosku;

(b)               w każdym innym przypadku niż określony w pkt. (a) powyżej z chwilą wyrażenia zgody na mediację przez wszystkie strony pod warunkiem uiszczenia  opłaty wstępnej przez strony w wysokości określonej w taryfie opłat obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

2.                 W braku wniesienia pełnej opłaty w terminie określonym przez Dyrektora Centrum, postępowanie mediacyjne uważa się za niewszczęte. Stronom na ich żądanie zwraca się złożone w Centrum pisma i dokumenty dotyczące sprawy spornej.

 

§3.   

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

1.                 Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać:

(a)               oznaczenie stron i ich pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni, wraz z ich adresami i innymi danymi kontaktowymi (telefon, faks, adres email...),

(b)               krótki opis przedmiotu i okoliczności sporu,

(c)               wskazanie mediatora, jeżeli został uzgodniony wcześniej przez strony.

2.                 Do wniosku należy załączyć kopię umowy o mediację - jeżeli strony zawarły taką umowę na piśmie.

3.                 Jeżeli wniosek o przeprowadzenie mediacji nie odpowiada wymaganiom określonym w ustępie 1, Dyrektor Centrum wzywa stronę do uzupełnienia braków w określonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

 

§4.   

Wyznaczenie mediatora 

1.                 Mediację prowadzi mediator lub mediatorzy wskazani przez strony.  Jeżeli strony nie wskazały mediatora, mediatora wyznacza Prezes Centrum z Listy Mediatorów Centrum. Mediator niezwłocznie potwierdza przyjęcie funkcji mediatora w określonej sprawie.

2.                 W przypadku, gdy wskazany mediator nie może prowadzić mediacji, odmówił prowadzenia mediacji lub został skreślony z Listy Mediatorów, Dyrektor Centrum wzywa strony do wskazania innego mediatora w terminie 7 dni.  W przypadku niewskazania mediatora w tym terminie, Prezes Centrum niezwłocznie wyznacza mediatora.

3.                 Strony mogą w trakcie mediacji zrezygnować z mediatora bez zakończenia postępowania mediacyjnego. W takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 2.

 

§5.   

Postępowanie mediacyjne

1.                 Mediator powinien być bezstronny i niezależny przez cały czas trwania postępowania mediacyjnego oraz bezzwłocznie ujawnić stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności i niezależności.

2.                 Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne w sposób, jaki uzna za właściwy, z poszanowaniem wszelkich reguł wynikających z przepisów prawa, etyki, niniejszego Regulaminu i umowy stron, kierując się zasadami bezstronności, neutralności i dobrowolności mediacji.

3.                 Strony powinny w dobrej wierze współpracować z mediatorem.

4.                 Mediator może komunikować się ze stronami wspólnie lub z każdą z nich z osobna.

5.                 Mediator powinien dołożyć starań, aby postępowanie mediacyjne zakończyło się na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

6.                 Postępowanie mediacyjne jest poufne. Strony i mediator, a także organy i pracownicy Centrum są w szczególności obowiązani do nieujawniania osobom trzecim treści propozycji ugodowych lub innych oświadczeń składanych w postępowaniu mediacyjnym, a także do niepowoływania się na nie w postępowaniu arbitrażowym lub sądowym.

7.                 Z przebiegu postępowania mediacyjnego mediator sporządza zwięzły protokół,
w którym oznacza:

(a)               miejsce i czas prowadzenia mediacji,

(b)               imiona i nazwiska (nazwy) stron oraz mediatora,

(c)               wynik postępowania.

8.                 Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, jej treść podpisaną przez strony i mediatora dołącza się do protokołu.

9.                 Odpisy protokołu doręcza się stronom.

 

§6.

Zakończenie postępowania mediacyjnego

1.                 Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:

(a)               zawarcia przez strony ugody przed mediatorem,

(b)               zawiadomienia strony przez drugą stronę, że rezygnuje z mediacji,

(c)               wysłania przez Dyrektora Centrum lub przez mediatora do strony pisma związanego z mediacją wymagającego odpowiedzi i braku udzielenia
tej odpowiedzi w wyznaczonym terminie,

(d)              z upływem 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia funkcji przez mediatora
lub innego terminu określonego przez strony,

(e)               złożenia przez mediatora oświadczenia na piśmie o bezcelowości
lub niemożności dalszego prowadzenia postępowania mediacyjnego,

(f)                zakończenia mediacji stosowanie do postanowień umowy.

 

§7.

Cennik

1.                 W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji a następnie prowadzoną mediacją, Centrum pobiera następujące opłaty:

(a)               opłatę wstępną,

(b)               opłatę mediacyjną,

(c)               zaliczkę na wydatki.

Opłatę wstępną pobiera się od wniosku o mediację i nie podlega ona zwrotowi. Opłata ta wynosi 500 zł + VAT.

2.                 Wszystkie opłaty uiszcza się na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

3.                 Opłatę mediacyjną pobiera się z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego:

(a)               zryczałtowaną opłatę mediacyjną w kwocie 1500 zł plus VAT pobieraną od  każdej ze stron - za 3 pierwsze godziny mediacji;

(b)               godzinową opłatę mediacyjną w kwocie 250 zł plus VAT pobieraną od każdej ze stron - za każdą kolejną godzinę mediacji.

 

4.                 Stawka godzinowa obejmuje przygotowanie się mediatora do postępowania, prowadzenie spotkań mediacyjnych oraz zakończenie postępowania. Czas podróży na mediację poza Warszawę określa się wraz ze stronami ryczałtowo, a zwrot kosztów podróży na mediację poza Warszawę następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Koszty te pokrywane są po połowie przez Strony, chyba, ze strony inaczej się umówią.

5.                 Gdy strony skierują do Centrum wniosek o podpisanie przed mediatorem uprzednio wynegocjowanej  przez Strony, Centrum pobiera jednorazowo opłatę 1500 zł plus VAT, od każdej ze stron, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Wniosek o podpisanie ugody przed mediatorem poprzedza opłacenie opłaty wstępnej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. a

6.                 Strony mogą się umówić również w ten sposób, że jedna ze stron poniesie koszty całości postepowania mediacyjnego, co jednak nie ma wpływu na zasadę neutralności i bezstronności mediatora.

7.                 Jeżeli w postępowaniu bierze udział co-mediator, który może być wybrany zgodnie z postanowieniami postanowień 1.4 lub 1.5, opłata mediacyjna ulega podwojeniu.

8.                 W przypadku rezygnacji przez jedną ze stron z mediacji do pierwszego posiedzenia mediacyjnego, opłata mediacyjna podlega zwrotowi.

9.                 Pobiera się zaliczki na wydatki związane z kosztami posiedzeń i sesji poza Warszawą oraz wynagrodzenia tłumaczy. Wysokość zaliczki określa Centrum, a strony wnoszą je po połowie.

10.             W szczególnych przypadkach, gdy mediator bierze udział w postępowaniu na zasadach pro bono, Prezes Centrum, za zgodą Prezydenta Konfederacji Lewiatan, może zwolnić strony z całości lub części opłaty.

 

§8.

Niniejszy Regulamin został przyjęty decyzją Prezydenta Konfederacji Lewiatan z dnia 5 lutego 2016 r. i obowiązuje od dnia 8 lutego 2016 r.

 

 

 

Do pobrania