Kontakt:
Dorota Zawadzka-Stępniak
+ 48 502 117 112

Rok 2020 jest kluczowy dla uzgodnienia wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (dalej: EZŁ). Już w marcu 2020 r. ogłoszone zostały przez Komisję Europejską ważne projekty regulacji tj. nowe prawo klimatyczne, ale również strategia przemysłowa UE oraz Plan Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a w IV kwartale 2020 r. planowana jest publikacja odnowionej strategii zrównoważonego finansowania. Są to dokumenty, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą miały wpływ na decyzje biznesowe i inwestycyjne polskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan będzie brała aktywny udział w konsultowaniu tych strategii oraz kreowaniu ostatecznego kształtu poszczególnych rozwiązań i regulacji na poziomie UE oraz Polski.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

  • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
  • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
  • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
  • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
  • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

 

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

  • Ambicje klimatyczne - Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
  • Regulacje - Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
  • Polityka przemysłowa - Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
  • Zrównoważona mobilność - Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
  • Zrównoważone finansowanie - Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.